Đề tài Định hướng phát triển du lịch biển đảo tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Đề tài: Định hướng phát triển du lịch biển đảo tỉnh Nghệ An đến năm 2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO TỈNH NGHỆ AN 1.1 Khái quát về du lịch biển, đảo 1.1.1 Khái quát về du lịch 1.1.2 Một số khái niệm cơ bản khác 1. 1.3 Các dạng du lịch 1.1.4 Vai trò của du lịch 1.1.2 Du lịch biển, đảo và liên hệ Việt Nam 1.1.3 Du lich biển với phát triển kinh tế ở Việt Nam 1.2 Tỉnh Nghệ An và những yếu tố tiềm năng phát triển du lịch biển 1.2.1 Giới thiệu về tỉnh Nghệ An 1.2.2 Yếu tố tiềm nằng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 1.2.3 Đánh giá chung về tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢOTỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2002-2009 2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 2.1.2 Các chủ trương, chính sách ảnh hưởng đến phát triển du lịch biển đảo tỉnh Nghệ An thời gian qua 2.2 Thực trạng các nguồn lực phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 2.2.1 Thực trạng về cơ sở hạ tầng du lịch biển, đảo 2.2.2 Thực trạng về đội ngũ lao động và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong du lịch 2.2.3 Thực trạng về đầu tư phát triển du lịch 2.2.4 Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch 2.2.5 Thực trạng về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch 2.2.6 Công tác bảo vệ môi trường 2.3 Kết quả hoạt động du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002-2009 2.3.1 Các hoạt động du lịch biển 2.3.2 Một số kết quả đạt được giai đoạn 2002-2009 2.4 Kết luận về thực trạng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 2.4.1 Những mặt được trong hoạt động phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Nghệ An 2.4.2 Những tồn tại và hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 3.1 Mục tiêu, định hướng chung 3.1.1 Mục tiêu 3.1.2 Định hướng phát triển 3.2 Giải pháp 3.2.1 Giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo 3.2.2 Phát triển các tuyến du lịch biển và ven biển 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực du lịch 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 3.2.7 Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY