Đề tài Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010

Luận Văn Thạc sĩ] Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi LUẬN VĂN THẠC SĨ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU TRANG CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH 1 1.1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ DU LỊCH 1 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch .1 1.1.2. Sản phẩm, dịch vụ du lịch 3 1.1.3. Những động cơ thúc đẩy du lịch 4 1.2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN .5 1.2.1. Một số vấn đề liên quan đến chiến lược và chiến lược phát triển 5 1.2.2. Các giai đoàn của quản trị chiến lược . 6 1.2.3. Các công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược .6 1.2.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 6 1.2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 7 1.2.3.3. Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hợi, nguy cơ (SWOT) .7 1.3. VAI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI8 1.3.1. Vị trí – Vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế và xã hội 8 1.3.2. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước . .9 1.3.3. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương 10 1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI NÓI RIÊNG11 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN QUA 14 2.1. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI .14 2.1.1. Khái quát chung về điều kiện và tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi . .14 2.1.2. Tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên .1 5 1 2.1.3. Nguồn tài nguyên nhân văn .18 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH NHỮNG NĂM QUA 20 2.2.1. Khách du lịch .21 2.2.2. Doanh thu từ du lịch .22 2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch Quảng Ngãi 24 2.3. NHẬN ĐỊNH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 28 2.3.1. Những điểm mạnh .28 2.3.2. Những điểm yếu . .29 2.3.3. Ma trận của đánh giá yếu tố bên trong của ngành du lịch Quảng Ngãi 30 2.4. NHẬN ĐỊNH CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 31 2.4.1. Các cơ hội để phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi .31 2.4.2. Các thách thức cho ngành du lịch Quảng Ngãi 32 2.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài .32 2.5. NHẬN ĐỊNH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHỦ YẾU CỦA DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 33 2.6. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN 34 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 201035 3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010 .35 3.1.1. Quan điểm phát triển . 35 3.1.2. Định hướng phát triển . .36 3.1.3. Mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010 38 3.2. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI 40 3.2.1. Chiến lược quảng bá – tiếp thị du lịch Quảng Ngãi 41 3.2.2. Chiến lược thu hút và đào tạo nguồn nhân lực .42 3.2.3. Chiến lược đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Quảng Ngãi 42 3.2.4. Chiến lược thu hút khách du lịch quốc tế thông qua trục hành lang kinh 2 tế Đông – Tây 43 3.2.5. Chiến lựơc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước . .43 3.3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ LỰA CHỌN TRÊN . 44 3.3.1. Giải pháp về vốn . 44 3.3.2. Các giải pháp quảng bá – tiếp thị du lịch Quảng Ngãi .46 3.3.3. Giải pháp liên doanh, liên kết với các công ty du lịch .48 3.3.4. Giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng mang đặc sắc riêng dựa trên thế mạnh về tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi .49 3.3.5. Các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế thông qua trục hành lang kinh tế Đông – Tây .50 3.3.6 Giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực .51 3.3.7. Kiện toàn bộ máy tổ chức 53 3.3.8. Giải pháp phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương 54 3.3.9. Giải pháp an ninh và an toàn trong du lịch 55 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY