Đề tài Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU 4 Phần nội dung 6 Chương I: Những vấn đề cơ bản của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 6 I- Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế 6 II-Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế 6 III-Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế quốc dân 7 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội đối với nền kinh tế quốc dân 7 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế 8 IV – Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành dệt may Việt Nam 9 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam 9 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 10 Chương II: Thực trạng về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may Việt Nam 11 I-Thực trạng ngành dệt may Việt Nam trước thời kì mở cửa - hội nhập kinh tế quốc tế 11 II- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . 11 1 - Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may việt Nam trên thị trường xuất nhập khẩu dệt may 11 1.3-Đôi nét giới thiệu về TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam (Vinatex)-tËp ®oµn dÖt may xuÊt khÈu lín nhÊt VN (Theo Thêi b¸o Kinh TÕ ViÖt Nam )- 15 2- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trên thị trường dệt may nội địa 15 II-Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i của ngành dệt may Việt Nam 16 1- Những vấn đề có tính “ truyền thống” 16 2-Vấn đề trong khâu thiết kế 16 3-Vấn đề về lao động trong ngành dệt may 17 Chương III: Giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế 19 I-Những hiệp định cần biết 19 II-Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam 19 II-Một số giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam 20 1-Thu hút đầu tư, đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt May 20 2-Phát triển nhân lực cả về số lượng và chất lượng 20 3-Áp dụng các công nghệ mới, nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm dệt may có tính năng khác biệt 21 4-Mở rộng thị trường Dệt May 21 4.1-Đối với thị trường thế giới 21 4.2 Đối với thi trường nôi địa 22 5-X©y dùng môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cho ngành dệt may 22 6- §Èy m¹nh ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc 22 KÕt luËn 23 Tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY