Đề tài Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè của tổng công ty chè Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ . I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ . 1.Xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế . 1.1.Khái niệm về xuất khẩu . 1.2.Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế . 2.Các hình thức xuất khẩu hàng hoá chủ yếu của doanh nghiệp. 2.1. Xuất khẩu trực tiếp . 2.2.Xuất khẩu uỷ thác . 2.3.Xuất khẩu hàng đổi hàng . 2.4.Tái xuất khẩu . 2.5.Gia công quốc tế . 3. Các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu . 3.1.Nghiên cứu tiếp cận thị trường . 3.2.Công tác tạo nguồn cho xuất khẩu . 3.3.Xây dựng kế hoạch lập phương án giao dịch . 3.4.Giao dịch đàm phán trước khi ký kết . 3.5.Ký kết hợp đồng . 3.6.Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu . 3.7.Đánh giá hiệu quả thực hiện . II. THỊ TRƯỜNG CHÈ VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ . 1.Vài nét về cây chè và tác dụng của nó đối với đời sống nhân dân . 1.1.Nguồn gốc cây chè Việt Nam . 1.2.Tác dụng của cây chè đối với đời sống nhân dân . 2. Cung cầu thị trường chè . 2.1.Nhân tố về cung thị trường chè . 2.2.Những nhân tố về cầu sản phẩm chè . 3.Khái quát về thị trường chè thế giới . 3.1.Sản lượng chè trên thế giới . 3.2.Xuất khẩu chè thế giới . 3.3.Tiêu thụ chè trên thế giới . 3.4.Giá chè trên thế giới . 3.5.Dự đoán thị trường chè trên thế giới . 4. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc xuất khẩu chè . CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM . I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM . 1.Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty chè . 2. Chức năng , nhiệm vụ chủ yếu của Tổng Công Ty. 3.Cơ cấu tổ chức của Tổng Công Ty chè Việt Nam . 4.Lĩnh vực sản xuất , kinh doanh của Tổng Công Ty chè Việt Nam . 5.Quy trình thực hiện xuất khẩu chè của Tổng Công Ty chè Việt Nam . II . ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHÈ VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT , CHẾ BIẾN , TIÊU THỤ CHÈ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA . 1.Đặc điểm của thị trường tiêu thụ chè . 2.Hiện trạng sản xuất , chế biến , tiêu thụ chè ở nước ta trong thời gian qua . III .KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ NHỮNG NĂM QUA . 1.Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty trong thời gian qua. 2.Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè của Tổng Công Ty trong thời gian qua . 2.1.Về sản xuất kim ngạch xuất khẩu . 2.2. Về thị trường xuất khẩu . 2.3. Về cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu . 2.4. Về thực trạng chất lượng chè của Tổng Công Ty . 2.5.Thực hiện xuất khẩu chè theo phương thức xuất khẩu . 3. Những kết luận rút ra từ thực trạng xuất khẩu chè của Tổng Công Ty. 3.1. Các ưu điểm . 3.2.Các tồn tại . 3.3. Nguyên nhân của sự tồn tại . CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI . I . ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI . 1.Quan điểm định hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành chè Việt Nam . 2.Mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu chè từ nay đến năm 2010 . 3.Các chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất và xuất khẩu của Tổng Công Ty chè Việt Nam từ năm 2000 đến 2005 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. ĐỊNH HƯỚNG XUÁT KHẨU CỦA NGÀNH CHÈ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY