Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Khu nhà ở chung cư tại khu tập thể Nhà hát Dân ca Nghệ An

MỤC LỤC 1. Xuất xứ của dự án 1 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường (ĐTM) 1 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 3 4. Tổ chức thực hiện lập báo cáo ĐTM 3 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 5 1.1.Tên dự án 5 1.2. Chủ dự án 5 1.3. Vị trí địa lý của dự án 5 1.4. Hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật 5 1.5. Hình thức đầu tư và quản lý dự án 8 1.6. Nội dung của dự án 8 1.7. Dự toán tổng mức đầu tư xây dựng 14 Bảng 1.1: Tổng hợp tổng mức đầu tư toàn dự án 15 Tiến độ thực hiện dự án 15 Quý II /2011: Công tác chuẩn bị mặt bằng và xây dựng cơ bản. 15 Quý II /2013: Đưa dự án đi vào hoạt động. 15 CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 16 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường. 16 2.1.1. Điều kiện địa hình và địa chất công trình 16 2.1.2. Điều kiện khí tượng thủy văn 16 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 17 2.1.3.1. Môi trường không khí 17 Bảng 2.1: Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 18 2.1.3.2. Môi trường nước dưới đất 18 Bảng 2.2: Chất lượng môi trường nước dưới đất khu vực thực hiện Dự án 19 2.2. Điều kiện KT- XH phường Trường Thi 19 2.2.1. Điều kiện kinh tế 19 2.2.2. Điều kiện xã hội 20 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 21 3.1.2. Giai đoạn GPMB và thi công xây dựng 21 3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 21 Bảng 3.1 - Nguồn gây tác động và các thành phần gây ô nhiễm 21 3.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 22 3.1.2.3. Đối tượng và quy mô bị tác động 22 Bảng 3.2 - Đối tượng và quy mô bị tác động giai đoạn xây dựng cơ bản 22 3.1.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường 23 3.1.2.4.1 Tác động đến môi trường không khí. 23 Bảng 3.3 - Dự toán khối lượng nguyên vật liệu 24 Bảng 3.4: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện giao thông 24 Bảng 3.5: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển bùn thải, đất đá và nguyên vật liệu xây dựng 24 Bảng 3.6: Kết quả tính toán và dự báo độ ồn cho khu vực dự án 24 3.1.2.4.2. Tác động đến môi trường nước 24 Bảng 3.7- Khối lượng các chất ô nhiễm do mỗi người phát sinh hàng ngày 24 Bảng 3.8- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 24 Bảng 3.9 - Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 24 3.1.2.4.3. Tác động đến môi trường đất 24 3.1.2.4.4. Tác động do chất thải rắn 24 3.1.2.4.5. Các tác động đến kinh tế - xã hội của dự án 24 3.1.3. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 24 3.1.3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 24 3.1.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 24 3.1.3.3. Đối tượng và quy mô bị tác động 24 Bảng 3.10: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 24 3.1.3.4. Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường 24 3.1.3.4.1 Tác động đến môi trường không khí 24 Bảng 3.11: Mức ồn của các loại xe cơ giới 24 Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT Hà Nội 1997 24 3.1.3.4.2 Tác động đến môi trường nước 24 Bảng 3.12 - Khối lượng các chất ô nhiễm do mỗi người phát sinh hàng ngày 24 Bảng 3.13- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 24 3.1.3.4.3. Tác động do chất thải rắn 24 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 24 3.2.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 24 3.2.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 24 CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 24 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 24 4.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn thi công xây dựng 24 4.1.1.1. Đề xuất các biện pháp đối với nguồn gây tác động liên quan tới chất thải 24 4.1.1.2. Đề xuất các biện pháp đối với nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 24 a. Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn 24 b. Đối với nguồn ô nhiễm do rung động 24 c. Đối với nguồn ô nhiễm môi trường đất 24 e. Đối với các tác động tới kinh tế - xã hội 24 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 24 4.1.2.1. Đề xuất các biện pháp đối với nguồn gây tác động liên quan tới chất thải 24 a. Xử lý ô nhiễm môi trường không khí 24 b. Đối với nguồn ô nhiễm nước thải 24 Hình 4.1: Sơ đồ thu gom và xử lý nước mưa 24 Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom theo phương án trên và được xử lý bằng công nghệ hợp khối theo mô hình sau: 24 Hình 4.3: Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải tập trung 24 Hệ thống xử lý nước thải này được đặt tại ngay dưới tầng hầm của chung cư (chi tiết xem trong bản vẽ hệ thống thoát nước khu vực dự án) và được ban quản lý dự án quản lý sau khi hệ thống đi vào hoạt động. 24 * Bể tự hoại cải tiến (BASTAF) 24 * Tính toán thể tích của bể BASTAF: 24 Hình 4.3: Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu 24 Hình 4.4: Cấu tạo của Container hợp khối 24 4.1.2.2. Xử lý các loại chất thải rắn 24 4.1.2.3. Đề xuất các biện pháp đối với nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 24 a. Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn 24 b. Đối với các tác động tới kinh tế - xã hội 24 4.2. ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 24 4.2.1. Sự cố môi trường trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng 24 4.2.2. Sự cố môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 24 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 24 5.1. Chương trình quản lý môi trường 24 Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường 24 5.2. Chương trình giám sát môi trường 24 5.2.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 24 5.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt dộng 24 5.2.3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 24 Bảng 5.2: Dự toán kinh phí thực hiện Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 24 Bảng 5.3: Dự toán kinh phí thực hiện Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động 24 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 24 6.1. Thực hiện tham vấn ý kiến cộng đồng 24 6.2. Tham vấn ý kiến cộng đồng phường Trường Thi- TP.Vinh 24 6.2.1. Ý kiến của UBND phường Trường Thi 24 6.2.2. Ý kiến của UBMTTQ phường Trường Thi 24 6.3. Ý kiến tiếp thu của Chủ dự án 24 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY