Đề tài Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư trồng cao su, trồng rừng QLBVR Đồng Phú – Đăk Nông

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 1 1.1 Khái quát về dự án 1 1.2 Loại dự án 1 1.3 Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư 1 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 1 2.1 Các văn bản luật của Việt Nam để lập báo cáo ĐTM 1 2.2 Những căn cứ pháp lý để xây dựng dự án 2 2.3 Nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình ĐTM 3 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 5 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 6 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 7 1.1 TÊN DỰ ÁN 7 1.2 CHỦ DỰ ÁN 7 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA L‎Í CỦA DỰ ÁN 7 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 7 1.4.1 Hình thức đầu tư, quy mô đầu tư và giới hạn của dự án 7 1.4.2 Chương trình đầu tư – Khối lượng đầu tư 9 1.4.3 Quy mô về phương án quy hoạch phát triển dự án 10 1.4.4 Tổ chức quản lý và nhu cầu lao động 22 1.4.5 Vốn đầu tư 25 1.4.6 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liêu, hóa chất, điện, nước sử dụng 25 1.4.7. Đầu tư thiết bị xe máy 27 1.4.8 Kế hoạch khai hoang 28 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 29 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 29 2.1.1 Vị trí địa lý 29 2.1.2 Đặc điểm địa hình 29 2.1.3 Đặc điểm địa chất 29 2.1.4 Đặc điểm thời tiết khí hậu: 31 2.1.5 Đặc điểm địa chất thủy văn 34 2.2 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 35 2.2.1 Tài nguyên đất 35 2.2.2 Tài nguyên nước 36 2.2.3 Tài nguyên rừng 37 2.2.4 Cảnh quan môi trường 37 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN 38 2.3.1 Hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn 38 2.3.2 Hiện trạng chất lượng nước mặt 39 2.3.3 Hiện trạng chất lượng nước ngầm 40 2.3.4 Hiện trạng tài nguyên sinh vật 41 2.4 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN 42 2.4.1 Điều kiện kinh tế 43 2.4.2 Điều kiện văn hoá xã hội 45 2.4.3 Đánh giá chung 46 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 48 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 48 3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 48 3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 60 3.1.3 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 62 3.1.4 Đối tượng bị tác động trong giai đoạn chuẩn bị, khai hoang xây dựng và trồng cao su 63 3.1.5 Đối tượng bị tác động trong giai đoạn chăm sóc và khai thác 70 3.1.5.4 Tác động đến tài nguyên sinh học và hệ sinh thái trong khu vực 80 3.1.6 Đánh giá tác động dự án đến sức khỏe cộng đồng 84 3.1.7 Đánh giá tác động dự án đến việc cải thiện môi trường, kinh tế, xã hội, cảnh quan và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư. 84 3.1.8 Đánh giá mức độ phù hợp về mặt môi trường và kinh tế xã hội của dự án 85 3.1.9 Phân tích tổng hợp trường hợp có và không có dự án 86 3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 88 3.2.1 Các phương pháp đánh giá 88 3.2.2 Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 88 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 90 4.1 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 90 4.1.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị, khai hoang xây dựng và trồng cao su. 90 4.1.2 Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chăm sóc và khai thác 99 4.2 ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 107 4.2.1 Biện pháp an toàn lao động 107 4.2.2 Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng 107 4.2.3 Hệ thống chống sét 108 4.2.4 Chống sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu 109 CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 111 5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 111 5.1.1 Quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, khai hoang xây dựng và trồng cao su 111 5.1.2 Quản lý môi trường trong quá trình chăm sóc và khai thác 112 5.1.3 Danh mục các công trình xử lý môi trường 113 5.1.4 Tiến độ thực hiện các công trình xử lý môi trường 113 5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 114 5.2.1 Giám sát chất thải 114 5.2.2 Giám sát môi trường xung quanh 114 5.2.3 Giám sát khác 115 CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 117 6.1 Ý KIẾN UBND CẤP XÃ 117 6.2 Ý KIẾN CỦA UBMTTQ CẤP XÃ 118 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 119 1. KẾT LUẬN 119 1.1 Về lợi ích của dự án 119 1.2 Khó khăn và tác động tiêu cực 119 2. KIẾN NGHỊ 120 3. CAM KẾT 120 3.1 Cam kết thực hiện các luật pháp, các quy định về bảo vệ môi trường 120 3.2 Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY