Đề tài Đánh giá hiệu quả hỗ trợ của ngân hàng thương mại cho sự phát triển ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH 1.1.Tổng quan về du lịch 5 1.1.1. Khái niệm cơ bản về du lịch, ngành du lịch . 5 1.1.2. Tài nguyên du lịch 6 1.1.2.1. Khái niệm . 6 1.1.2.2. Các loại tài nguyên du lịch 7 1.1.3. Các loại hình du lịch . 9 1.1.3.1. Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi 9 1.1.3.2. Căn cứ theo phương thức tổ chức 9 1.1.3.3. Căn cứ vào nhu cầu đi du lịch của du khách 10 1.1.3.4. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ . 11 1.1.3.5. Căn cứ vào phương tiện giao thơng 11 1.1.4. Những điều kiện để phát triển du lịch . 12 1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch . 15 1.1.5.1. Nhân tố bên trong 15 1.1.5.2. Yếu tố bên ngồi 16 1.1.6. Sự cần thiết phải phát triển du lịch . 18 1.2. Điều kiện và lợi thế phát triển du lịch Lâm Đồng . 19 1.2.1. Những điều kiện để phát triển du lịch Lâm Đồng 19 1.2.2. Những lợi thế để phát triển du lịch Lâm Đồng . 23 1.3. Nguồn tài trợ cho phát triển du lịch và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển ngành du lịch 29 1.3.1. Các nguồn tài trợ cho phát triển du lịch 29 1.3.2. Vai trị của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của ngành du lịch 31 1.3.2.1. Ngân hàng thương mại và các chức năng của NHTM . 31 1.3.2.2. Tín dụng và các hình thức cấp tín dụng cho ngành du lịch . 36 1.3.2.3. Vai trị của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển ngành du lịch 40 1.3.2.4. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch . 52 1.4. Bài học kinh nghiệm thu hút nguồn vốn và thu hút du khách ở một số quốc gia trên thế giới . 53 1.4.1. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 53 1.4.2. Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan . 54 1.4.3. Bài học kinh nghiệm từ Malaysia . 56 1.4.4. Bài học kinh nghiệm từ Singapore 58 Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI GIAN QUA. 2.1. Thực trạng hoạt động ngành du lịch trong thời gian qua 62 2.1.1. Hệ thống tổ chức kinh doanh du lịch . 62 2.1.2. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch 63 2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch 66 2.1.4. Thực trạng về phát triển nguồn khách du lịch 67 2.1.5. Doanh thu và số ngày lưu trú của du khách 70 2.1.6. Về hạ tầng kỹ thuật . 71 2.1.7. Quản lý Nhà nước về du lịch 74 2.1.8. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch Lâm Đồng . 75 2.1.9. Những thành tựu đạt được của ngành du lịch Lâm Đồng . 76 2.1.10. Những hạn chế và nguyên nhân của ngành du lịch Lâm Đồng 77 2.2. Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian qua 79 2.2.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng . 79 2.2.2. Thực trạng về nguồn vốn huy động và nguồn vốn điều hồ từ trung ương 81 2.2.2.1. Thực trạng về nguồn vốn huy động tại địa phương . 81 2.2.2.2. Thực trạng về nguồn vốn điều hồ từ trung ương . 85 2.2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua . 87 2.2.4. Thực trạng đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch . 90 2.2.4.1. Thực trạng đầu tư tín dụng đối với ngành du lịch Lâm Đồng . 90 2.2.4.2. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch trong tổng dư nợ . 93 2.2.4.3. Cơ cấu dư nợ ngành du lịch so với tổng dư nợ cho vay ngành dịch vụ . 95 2.2.4.4. Dư nợ cho vay ngành du lịch của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn 96 2.2.4.5. Những dự án đầu tư du lịch trọng điểm cĩ sự tham gia tài trợ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 100 2.2.4.6. Một số khảo sát đối với khách hàng vay vốn đầu tư phát triển du lịch Lâm Đồng và hiệu quả kinh tế-xã hội đem lại từ đầu tư tín dụng . 102 2.2.4.7. Về cơ chế cho vay đối với ngành du lịch . 106 2.3. Đánh giá những mặt làm được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 111 2.3.1. Một số mặt làm được 111 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng . 113 2.3.2.1. Những hạn chế 113 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 116 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG 3.1 Quan điểm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 123 3.2. Nhu cầu vốn để đầu tư cho du lịch Lâm Đồng 129 3.3. Những giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng 131 3.3.1. Một số mơ hình tài trợ của các NHTM cho ngành du lịch . 131 3.3.2. Tăng cường cơng tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn . 135 3.3.2.1. Phát hành trái phiếu trung dài hạn của ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các dự án du lịch . 135 3.3.2.2. Đa dạng hố các hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền 136 3.3.2.3. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp . 138 3.3.2.4. Mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng . 140 3.3.2.5. Xây dựng trụ sở giao dịch khang trang, sạch đẹp; mở rộng huy động vốn ở ngồi địa bàn . 141 3.3.2.6. Đẩy mạnh cơng tác thơng tin tuyên truyền . 142 3.3.3. Mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hố đối tượng cho vay và phương thức cho vay 143 3.3.3.1. Đa dạng hố đối tượng khách hàng vay . 143 3.3.3.2. Mở rộng các đối tượng cho vay . 146 3.3.3.3. Đa dạng hố các phương thức cho vay 146 3.3.4. Đơn giản hố qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ 148 3.3.5 Giải pháp về đảm bảo tiền vay . 150 3.3.6. Giải pháp về cơ chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng 154 3.3.7. Chính sách tín dụng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng 158 3.3.7.1. Chính sách lãi suất . 158 3.3.7.2. Chính sách ưu đãi về vốn, thời hạn cho vay 159 3.3.7.3. Chính sách xử lý các mĩn vay sau khi cho vay . 160 3.3.8. Tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn và mở rộng các hình thức cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch . 160 3.3.9. Mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng và mở rộng phát hành thẻ quốc tế, cũng như mở rộng hệ thống chấp nhận thanh tốn thẻ quốc tế 162 3.3.10. Nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp và cĩ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tín dụng 164 3.3.11. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 165 3.3.12. Nâng cao vai trị, chất lượng tư vấn tài chính cho khách hàng và tăng cường kiểm tra kiểm sốt . 167 3.4. Giải pháp hổ trợ 168 3.4.1. Đa dạng hĩa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng . 168 3.4.2. Đa dạng hố và nâng cao chất lượng các loại hình và sản phẩm dịch vụ du lịch . 175 3.4.3. Bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hố của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, giữ gìn an ninh trật tự xã hội và bảo vệ mơi trường sinh thái . 181 3.4.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch . 183 3.4.5. Qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng 187 3.4.6. Liên kết phát triển du lịch . 189 3.4.7. Xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền quảng cáo và mở rộng, phát triển thị trường 192 3.4.8. Bảo tồn và phát triển rừng 195 3.4.9. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch . 196 3.4.10. Tiếp tục hồn thiện và đổi mới cơng tác quản lý Nhà nước về du lịch 198 3.4.11. Cải thiện mơi trường đầu tư, mơi trường kinh doanh thơng thống, hấp dẫn 200 3.5 Kiến nghị 202 3.5.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương . 202 3.5.2. Thành lập qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng và bảo hiểm tín dụng 206 3.5.3. Một số kiến nghị khác . 208 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Danh mục các cơng trình đã cơng bố của tác giả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY