Đề tài Đánh giá hiện trạng sản xuất và so sánh hiệu quả kinh tế các mô hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH MÀU TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2 : LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 3.2 ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 3.3.1 Nguồn số liệu 3.3.2 Tổ chức thực hiện 3.3.3 Phương pháp thu thập thông tin 3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 3.4.1 Phân tích thống kê 3.4.2 Phân tích hiệu quả kinh tế 3.4.3 Phương pháp phân tích hồi qui tương quan (thực hiện cho mục tiêu 2) CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT 4.1.1 Đánh giá những khó khăn/cản trở và cơ hội trong việc luân canh màu trên nền đất lúa 4.1.2 Đặc điểm của nông hộ 4.1.2.1 Thông tin về chủ hộ 4.1.2.2 Thông tin về nông hộ 4.1.2.3 Điều kiện đất đai 4.2 CƠ CẤU MÙA VỤ CỦA CÁC MÔ HÌNH PHỔ BIẾN 4.3 KỸ THUẬT CANH TÁC 4.3.1 Tình hình sản xuất lúa 4.3.1.1 Giống lúa 4.3.1.2 Lượng giống lúa gieo sạ 4.3.1.3 Lao động sản xuất lúa 4.3.1.4 Phân bón 4.3.1.5 Thuốc Bảo vệ thực vật 4.3.1.6 Chi phí và lợi tức sản xuất lúa/ha 4.3.2 Tình hình sản xuất màu 4.3.2.1 Giống màu 4.3.2.2 Lao động sản xuất màu 4.3.2.3 Phân bón 4.3.2.4 Thuốc Bảo vệ thực vật 4.4 PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC 4.4.1 Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác phổ biến qui mô nông hộ 4.4.2 Đánh giá hiệu quả kinh tế theo vùng 4.4.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác phổ biến theo qui mô diện tích/ha Thảo luận chung 4.5 TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ THU NHẬP CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY