Đề tài Đảm bảo tiền vay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lý Nhân tỉnh Hà Nam

LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng với chức năng nhiệm vụ đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, thu hút vốn từ nơi nhàn rỗi và phân phối vào nơi có nhu cầu. Hoạt động của ngân hàng thương mại nhằm mục đích kinh doanh hàng hóa đặc biệt, đó là “tiền”. Hoạt động của ngân hàng thương mại phục vụ cho nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Bảo đảm tiền vay là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm việc cho vay vốn, thu hồi vốn và lãi đúng hạn - người sử dụng vốn vay đầu tư vào nền kinh tế có hiệu quả. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọngcủa việc nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, em đã mạnh dạn chọn đề tài:”Đảm bảo tiền vay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHN0&PTNT Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Ngoài phần mở, kết luận, bài luận văn gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về NHTM và bảo đảm tiền vay tại các NHTM. Chương II: Thực trạng của công tác bảo đảm tìên vay tại các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lý Nhân – Hà Nam. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại vhi nhánh NHN0&PYNT Lý Nhân. Do kinh nghiệm thực tế và trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế nên trong quá trình viết không tranh khỏi thiếu sót. Em rất mong muốn nhận được nhưng ý kiến đóng góp nhằm giúp em hiểu rõ hơn vấn đề này. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS. Hà Đức Trụ, người thầy đã chỉ bảo hướng dẫn tận tình cho em hoàn thành bài luận văn. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝLUẬNCHUNGVỀ NHTM VÀBẢOĐẢMTIỀNVAY TẠI CÁC NHTM 2 TẠICÁCNHTM 2 I.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHTM 2 1. Khái niệm về NHTM 2 2. Các chức năng của NHTM 2 2.1. Chức năng tạo tiền và huy động vốn . 2 2.2 Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn. 3 2.3. Làm trung gian thanh toán. 3 2.4. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng: 3 3. Các hình thức cho vay của Ngân hàng thương mại. 4 3.1. Phân theo mục đích: Có các hình thức sau: 4 3.2 Phân theo thời gian cho vay: có các hình thức sau: 4 3.3 Phân theo mức độ tín nhiệm với khách hàng có các hình thức sau: 4 II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TIỀN VAY CỦA NHTM. 5 1. Khái niệm 5 2. Đặc điểm của đảm bảo tiền vay: 6 3. Vai trò của công tác bảo đảm tiền vay 7 4. Các hình thức bảo đảm tiền vay. 7 4.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 7 4.2. Bảo đảm tiền vay bằng tín chấp ( không co tài sản bảo đảm ): 10 III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY: 11 1. Các nhân tố chủ quan: 11 2. Nhân tố khách quan: 12 Chương II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHN0&PTN THUYỆN LÝ NHÂN – HÀ NAMI. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHN0&PTNT LÝ NHÂN. 13 1. Quá trình hình thành và phát triển của NHN0&PTNT Lý Nhân 13 2. Nhiệm vụ chủ yếu : 14 3. Tổ chức bộ may điều hành: 14 4. Chức năng các phòng ban: 15 4.1. Phòng tín dụng: 15 4.2. Phòng Kế toán và Ngân quỹ: 16 4.3. Phòng Hành chính nhân sự: 16 4.4. Chi nhánh Ngân hàng cấp III chợ Cầu, chợ Chanh: 16 II. TÌNHHÌNHVÀKẾTQUẢHOẠTĐỘNGKINHDOANHTẠI CHINHÁNH NHN0&PTNT LÝ NHÂN 16 1. Hoạt động huy động vốn. 16 2/ Hoạt động tín dụng 18 3. Các hoạt động khác: 20 III. THỰCTRẠNGĐẢMBẢOTIỀNVAYVÀKIẾNNGHỊHO ÀNTHIỆNCÔNGTÁCHIỆNNAYTẠICHINHÁNH NHN0&PTNT LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM 21 1.Cơ sở pháp lý về bảo đảm tiền vay mà NHN0&PTNT Lý Nhân đang áp dụng: 21 1.1. Các hình thức bảo đảm tiền vay. 21 1.2. Cách xác định mức bảo đảm tiền vay. 22 1.3. Công tác thẩm định vay vốn tại chi nhánh NHN0&PTNT huyện Lý Nhân 22 2. Kết quả công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHN0&PTNT Lý Nhân 23 3. Cơ cấu các loại tài sản được sử dụng để bảo đảm nợ tại NHNo&PTNT Lý Nhân 24 4. Tình hình cho vay tín chấp (không có tài sản bảo đảm): 25 Chương III: GIẢI PHẢP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TIỀN VAYTẠI CHI NHÁNH NHN0&PTNT LÝ NHÂN. 27 I. Những kết quả chủ yếu đã đạt được và định hướng phát triển hoạt động tín của chi nhánh NHN0&PTNT Lý Nhân. 27 1. Những kết quả đã đạt được. 27 2. Định hướng phát triển hoạt động tín của chi nhánh NHN0&PTNT Lý Nhân. 28 2.1 Về nguồn vốn: 28 2.2 Về tín dụng: 28 2.3 Về công tác bảo đảm tiền vay: 29 II. Một số tồn tại trong công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHN0&PTNT Lý Nhân 29 5.1. Những vương mắc trong việc xử lý tài sản bảo đảm. 29 5.2. Thủ tục cho vay còn phức tạp. 30 5.3 Các hình thức bảo đảm tiền vay còn hạn chế. 30 5.4. Công tác thẩm định còn lỏng lẻo: 30 5.5. Khó khăn trong việc quản lý tài sản bảo đảm: 30 III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT HUYỆN LÝ NHÂN. 31 1.Hoàn thiện công tác đánh giá lựa chọn khách hàng: 31 2. Làm tốt công tác đánh giá thẩm định tài sản bảo đảm: 31 3. Mở rộng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản. 31 4. Quản lý chặt chẽ và có biện pháp xử lý phù hợp các tài sản bảo đảm tiền vay. 32 5. Thủ tục cho vay cần cải tiến cho đơn giản dựa trên nhiều nguồn thông tin để hạn chế rủi ro: 32 6. Làm tốt công tác giải ngân và giám sát thường xuyên việc sử dụng vốn của khách hàng. 33 7. Phải rèn luyện và đào tạo cán bộ tín dụng có nghiệp vụ tinh thông, phẩm chất tốt. 33 KẾTLUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY