Đề tài Công tác khai thác hoạt động khuyến mãi của Siêu Thị Bài Thơ

Phần I: Cơ sở lý luận. A. Hoạt động khuyến mãi trong chính sách truyền thông cổ động của doanh nghiệp thương mại: I. Khái niệm và ý nghĩa, vai trò khuyến mãi: 1. Khái niệm về khuyến mãi: 2. Ý nghĩa của khuyến mãi trong hoạt động truyền thông cổ động của doanh nghiệp: 3. Vị trí vai trò của khuyến mãi đối với kinh doanh thương mại: II. Những quyết định về khuyến mãi: 1. Mục đích của khuyến mãi 2. Lựa chọn công cụ khuyến mãi. 2.1 Khuyến mãi đối với người tiêu dùng. 2.2 Khuyến mãi đối với người trung gian và nhân viên bán hàng. 3. Triển khai chương trình khuyến mãi. 3.1 Quy mô và xây dựng chương trình khuyến mãi 3.2 Điều kiện tham gia: 3.3 Lựa chọn phương tiện phát thông điệp về chương trình khuyến mãi: 3.4 Thời hạn cổ động 3.5 Thời điểm cổ động: 3.6 Tổng kinh phí cho chương trình khuyến mãi: 4. Tiến hành: 5. Đánh giá hiệu quả: B. Khái quát về siêu thị 1. Khái niệm: 2. Sự ra đời và ý nghĩa của Siêu Thị : 1. Đặc trưng kinh doanh tại Siêu Thị: Phần II: Thực trạng công tác khai thác hoạt động khuyến mãi của Siêu Thị. A. Tổng quan về Siêu Thị BàiThơ. I. Các hoạt động kinh doanh. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty TNHH BàiThơ (Bai Tho Copr 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 3. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Công ty : 3.1. Phòng kinh doanh 3.2. Phòng Hành chính- Nhân sự : 3.3. Phòng Tài chính- Kế toán: 3.4. Phòng marketing: 3.5. Mối quan hệ nội bộ Công ty 3.5.1. Quan hệ giữa Ban Tổng Giám Đốc với các đơn vị thành viên trong Công ty: 3.5.2. Quan hệ các đơn vị thành viên trong Công ty: 3.5.3. Mối quan hệ giữa Ban lãnh đạo và CBNV trong đơn vị: 5. Cơ sở vật chất của công ty. II. Tình hình kinh doanh trong thời gian qua: 1. Mặt hàng kinh doanh: 2. Tình hình về nhà cung cấp: 2.1 Tổng quan về nhà cung cấp theo các ngành hàng: 2.2. Những nhà cung cấp chính tại Siêu Thị 3. Kết quả kinh doanh 3.1. Kết quả doanh thu khối hàng kinh doanh: III. Tình hình hoạt động Marketing trong thời gian qua: 1. Chức năng của đơn vị: 2. Tình hình thực hiện: B. Thực trạng hoạt động khuyến mãi: I. Công tác xây dựng kế hoạch khuyến mãi. 1. Công tác đàm phán khai thác hoạt động khuyến mãi của Siêu Thị. 1.1. Cơ sở xây dựng kế hoạch khuyến mãi: 6. Dự kiến kết quả đạt được: 1.2. Công tác đàm phán, Khai thác khuyến mãi của nhà cung cấp tại Siêu Thị: 2. Kế hoạch khuyến mãi và thực hiện: 2.1. Kế hoạch khuyến mãi: II. Triển khai thực hiện: 1. Chương trình khuyến mãi năm 2003: 2. Chương trình khuyến mãi năm 2004: 3. Phân tích nguyên nhân của một số tồn tại trong hoạt động khuyến mãi: 3.1. Chủ quan: 3.2. Khách quan: III. Công tác kiểm soát đánh giá chương trình khuyến mãi: Phần III: Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động khuyến mãi tại Siêu Thị BàiThơ : A. Tiền đề đưa ta giải pháp: I. Chiến lược Marketing của doanh nghiệp: II. Môi trường Marketing tại Siêu Thị: 1. Môi trường vi mô: B. Giải pháp: I. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch khuyến mãi cho từng năm tại Siêu Thị: 1. Cơ sở đưa ra giải pháp: 2. Mục tiêu của giải pháp: 3. Biện pháp: 3.1 Phân tích các yếu tố tác động: 3.1.1 Phân tích các yếu tố tác động bên trong: 3.1.2 Phân tích các yếu tố tác động bên ngoài: 3.2 Phương pháp lập kế hoạch: II. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chương trình: 1. Mục tiêu của giải pháp: III. Hoàn thiện công tác kiểm soát & đánh giá: 1. Mục tiêu của giải pháp: 2. Biện pháp:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY