Đề tài Công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá

Phán loaûi lao âäüng træåïc khi sàõp xãúp laûi: hiãûn nay taûi Cäng Ty nhán viãn kãú toaïn bao gäöm 8 ngæåìi âaím nhiãûm caïc chæïc nàng, nhiãûm vuû khaïc nhau. Trong täøng säú lao âäüng coï tãn trong bäü maïy kãú toaïn thç coï 2 nhán viãn kãú toaïn måïi væìa måïi täút nghiãûp ra træåìng væìa måïi thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng, coìn 5 nhán viãn cuî âaî vaìo biãn chãú cuía Nhaì Næåïc, chè coï mäüt ngæåìi chæa thæûc hiãûn kyï kãút håüp âäöng lao âäüng. • Khi Cäng Ty cäø pháön hoïa våïi mä hçnh hoaût âäüng qui mä nhoí, nguäön väún kinh doanh chuí yãúu tæì âi vay, do âoï Cäng Ty phaíi biãút sæí duûng nhán cäng tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí, våïi tçnh hçnh taìi chênh cuîng nhæ trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn, nhu cáöu thäng tin cáön cung cáúp thç theo em chè nãn giæî laûi 5nhán viãn cho phoìng kãú toaïn, trong âoï mäùi mäüt ngæåìi coï thãø âaím nhiãûm nhiãöu chæïc nàng nhæng váùn baío âaím hoaût âäüng cäng taïc kãú toaïn coï hiãûu quaí vaì váùn giæî âæåüc tênh trung thæûc cho caïc chæïng tæì kãú toaïn. b. Danh saïch lao âäüng hiãûn coï: Qua thåìi gian tçm hiãøu taûi Cäng Ty, em tháúy coï mäüt säú pháön haình kãú toaïn hoaût âäüng chäúng cheïo våïi nhau, âäöng thåìi qui mä hoaût âäüng cuía âån vë nhoí, trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn cao do âoï khäng cáön thiãút phaíi täø chæïc bäü maïy kãú toaïn nhæ træåïc næîa, mäùi mäüt nhán viãn kãú toaïn coï thãø âaím nhiãûm âæåüc 2 pháön haình tråí lãn,do âoï em âaî täø chæïc laûi bäü maïy kãú toaïn cho Cäng Ty theo tênh cháút cuía caïc pháön haình nhæ sau: - våïi qui mä nhoí, cäng viãûc kãú toaïn haìng ngaìy khäng låïn làõm, kãú toaïn træåíng coï thãø âaím nhiãûm luän chæïc vuû kiãøm tra âäúi chiãúu haìng ngaìy cuía kãú toaïn täøng håüp træåïc kia, cuîng nhæ kãú toaïn træåíng kiãm luän viãûc theo doîi cäng nåü taûi Cäng Ty. Vaì kãú toaïn váût tæ væìa âaím nhiãûm chæïc vuû nháûp xuáút váût tæ, væìa âaím nhiãûm cäng viãûc theo doîi caïc khoaín thu chi tiãön màût taûi âån vë, bäú trê kãú toaïn váût tæ âaím nhiãûm caí viãûc theo doîi tiãön màût seî traïnh âæåüc tênh trang ghi truìng nghiãûp vuû khi maì xaíy ra tçnh huäúng mua váût tæ bàòng tiãön màût, vç hàng ngaìy seî tiãön haình âäúi chiãúu våïi kãú toaïn træåíng nãn khoï coï thãø xaíy ra gian láûn, ngoaìi ra våïi viãûc phaït haình cäø phiãúu huy âäüng väún thç kãú toaïn tiãön màût coï thãø âaím nhiãûm luän nhiãûm vuû naìy, âäöng thåìi täø chæïc cho kãú toaïn váût tæ kiãm luän pháön theo doîi thuãú våïi Nhaì Næåïc. Bäú trê cho nhán viãn kãú toaïn ngán haìng coï thãø âaím nhiãûm thãm chæïc vuû cuía kãú toaïn TSCÂ , kãú toaïn lao âäüng vaì tiãön læång. Nhán viãn thuí kho coï thãø âaím nháûn luän chæïc nàng cuía thuí quyî.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY