Đề tài Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC 3 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A . SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC 3 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT I.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu 3 1. Đặc điểm vai trò của nguyên vật liệu trong 3 quá trình sản xuất . 2. Vai trò của kế toán với quản lý và sử dụng 4 nguyên vật liệu . 3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 5 4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 6 II. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu . 6 1. Phân loại nguyên vật liệu . 6 2. Đánh giá nguyên vật liệu . 7 2.1 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 9 2.2 Phương pháp giá hạch toán 10 B. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN 11 NGUYÊN VẬT LIỆU . I. Hạch toán chi tiết nhập - xuất nguyên vật liệu. 11 1. Chứng từ kế toán . 11 2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu . 12 3. Hạch toán chi tiết vật liệu . 13 3.1 Phương pháp thẻ song song 13 3.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển 14 3.3 Phương pháp sổ số dư 14 II. Hạch toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu 15  Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp 16 Kiểm kê thường xuyên . 1. Tài khoản sử dụng 16 2. Phương pháp hạch toán 17 2.1 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương 17 pháp khấu trừ 2.2 Doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương 20 pháp trực tiếp 2.3 Hạch toán vật liệu giảm 21  Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp 23 Kê khai thường xuyên 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 23 2. Phương pháp hạch toán 24 C. HÌNH THỨC KẾ TOÁN , HẠCH TOÁN SỔ 27 SÁCH KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT CHƯƠNG II . THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN 32 VẬT LIỆU Ở CÔNG TY THỐNG NHẤT A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 32 DIÊM THỐNG NHẤT I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32 II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 33 III. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 34 IV. Đặc điểm tổ chức quản lý 37 V. Phương pháp tổ chức công tác kế toán tại công ty 39 Cổ phần Diêm Thống Nhất B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT 40 LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT 1. Đặc điểm nguyên vật liệu 40 2. Phân loại nguyên vật liệu 41 3. Quá trình hạch toán nhập xuất kho vật liệu 42 4. Công tác tổ chức hạch toán vật liệu tại 51 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.1 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 51 4.2 Hach toán tổng hợp vật liệu tại 52 công ty cổ phần Diêm Thống Nhất 4.2.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 52 4.2.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 63 CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ 66 CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT I. Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán 66 Nguyên vật liệu ở công ty Diêm Thống Nhất 1. Nhận xét về công tác quản lý vật liệu 66 2. Nhận xét về công tác hoàn thiện nguyên vật liệu 66 tại công ty II. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 71 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY