Đề tài Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội

CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BHXH VÀ CÂN ĐỐI QUỸ BHXH .- I Hệ thống dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội ; II Kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê BHXH của một số nước trên thế giới .- CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG DỮ LIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ Ở BHXH VIỆT NAM .- I Hệ thống dữ liệu hiện hành của BHXH Việt Nam ; II Thực trạng hoạt động thống kê tại cơ quan trung ương BHXH Việt Nam ; III Thực trạng hoạt động thống kê tại các cấp ; IV Tình hình tổ chức thực hiện tính toán cân đối quỹ . - CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ BHXH PHỤC VỤ CÂN ĐỐI QUỸ VỀ BHXH Ở VIỆT NAM .- I Hệ thống văn bản pháp quy về hoạt động thống kê dữ liệu ngành BHXH ở Việt Nam ; II Các giải pháp hoàn thiện hệ thống dữ liệu thống kê ; III Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thống kê dữ liệu ; IV Điều kiện thực hiện . - KẾT LUẬN .- TÀI LIỆU THAM KHẢO. - NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU . - PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY