Đề tài Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc

Trong m ỗi giải pháp, luận án xác định cụ thể mục tiêu th ực hiện giải pháp để l àm gì, thực hiện giải pháp cho những nội dung n ào, cách th ức thực hiện từng bư ớc cụ thể, đồng thời cũng xác định các điều kiện cần v à đ ủ để đảm bảo việc áp dụng các giải pháp được khả thi. Để biết đ ư ợc mức độ khả thi của các giải pháp, luận án đã ti ến hành khảo nghi ệm và th ử nghiệm. Việc khảo nghiệm giúp tác giả biết đư ợc mức độ cần thi ết của việc áp dụng giải pháp v ào thực tế. Với 7 biện pháp đư ợc đ ưa ra, qua điều tra đã thu l ại đ ư ợc kết quả từ mức cần thiết đến rất cần thiết. Từ c ơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, luận á n lựa chọn giải pháp đa dạng hóa nguồn thu là giải pháp đưa vào th ử nghiệm tại tr ư ờng CĐ Kinh tế - K ỹ thu ật Điện Bi ên. Đ ể có đ ư ợc kết quả thử nghiệm không chỉ riêng v ới mục đích là giúp nhà trư ờng ngày càng đa dạng hóa đ ư ợc nguồn thu mà mục tiêu đặt ra giải pháp đư ợc thử nghiệm có thể tác động l àm thay đổi đến nhiều nội dung khác như nâng cao ngu ồn thu nhập tăng th êm cho cán b ộ, viên ch ức; nâng cao nhận thức v à năng l ực quản lý cho cán bộ, viên ch ức , luận án s ử dụng đ ồng bộ những giải pháp còn l ại, trong đó đa d ạng hóa nguồn thu là gi ải pháp chính. Kết quả thử nghiệm cho thấy đ ã có sự thay đổi theo chiều hư ớng tích cực sau khi thực hiện giải pháp này. Nh ững kết quả thu lại sau khi th ử nghiệm ch ưa th ể hiện sự thay đổi đột biến m à ch ỉ thể hiện sự chuyển biến tích cực. Điều này không có gì mâu thu ẫn hay giải pháp không khả thi m à ch ỉ vì giải pháp mới chỉ đư ợc áp dụng trong thời gian ngắn. Các giải pháp đề ra giúp cho các trư ờng tạo lập, huy động v à sử dụng hiệu quả nguồn lực t ài chính. Đây ch ỉ là nh ững giải phá p chung cơ bản mỗi tr ư ờng cần phải căn cứ vào đặc điểm thực tiễn để áp dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY