Đề tài Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn giai đoạn 1992 - 2011

LỜI MỞ ĐẦU .5 NỘI DUNG .7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .7 1.1. Tính tất yếu phải cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở nước ta 7 1.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu đổi mới Doanh nghiệp nhà nước 7 1.1.2. Yêu cầu đổi mới Doanh nghiệp nhà nước .7 1.1.2.1. Phát triển kinh tế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm 7 1.1.2.2. Phát triển kinh tế đòi hỏi xoá bỏ bao cấp đổi với Doanh nghiệp nhà nước 8 1.1.2.3. Cạnh tranh với khu vực tư nhân .8 1.1.3. Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước 9 1.1.3.1. Khái niệm về Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước 9 1.1.3.2. Cổ phần hoá là giải pháp cải cách doanh nghiệp tối ưu ở nước ta trong giai đoạn hiện nay .9 1.2.Cơ sở lí luận và thực tiễn cổ phần hóa DNNN 11 1.2.1.Cơ sở lí luận của cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước .11 1.2.1.1.Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước theo quan điểm của C.Mác .11 1.2.1.2.Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước theo quan điểm của Đảng và Nhà nước 14 1.2.2.Thực tiễn cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước 16 1.3. Kinh nghiệm cổ phần hóa DNNN của một số nước trên thế giới 18 1.3.1.Cổ phần hóa DNNN ở Trung Quốc .18 1.3.2.Cổ phần hóa DNNN ở một số nước khác 20 1.3.3. Một số điều rút ra từ cổ phần hóa ở một số nước trên thế giới .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA .23 2.1. Tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 23 2.1.1. Giai đoạn 1 (6/1992-4/1996) CPH tự nguyện .24 2.1.2. Giai đoạn 2 (5/1996-5/1998) Mở rộng chương trình thí điểm 26 2.1.3. Giai đoạn 3(6/1998-5/2002) Tăng tốc chương trình CPH 27 2.1.4. Giai đoạn 4 (6/2002-nay) .28 2.2. Đánh giá chung về quá trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam .32 2.2.1. Những thành tựu 33 2.2.1.1. Những thành tựu mang tính định lượng .33 2.2.1.2. Thành tựu của cổ phần hóa DNNN đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa và tác động của nó tới việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động .35 2.2.1.2.1. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa 35 2.2.1.2.2. Về huy động vốn 36 2.2.1.2.3. Về giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động .37 2.2.2. Những hạn chế 38 2.2.2.1. Hạn chế lớn nhất của việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa là tốc độ cổ phần hóa còn chậm .38 2.2.2.2. Vốn Nhà nước trong các Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá còn nhỏ và việc huy động vốn trong quá trình chưa được nhiều, thời gian tiến hành cổ phần hoá một doanh nghiệp còn quá dài 40 2.2.2.3. Cơ chế chính sách cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa đầy đủ, việc thực hiện chính sách đối với người lao động còn những bất cập 41 2.2.2.4. Sự chỉ đạo của các cấp còn chưa chặt chẽ 42 2.2.2.5. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp những kiến thức cần thiết về quá trình cổ phần hóa vẫn còn bị xem nhẹ, nên chưa tạo ra được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của xã hội .42 2.2.2.6. Những hạn chế, trì trệ từ phía các doanh nghiệp 43 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.44 3.1. Bối cảnh mới .44 3.2. Yêu cầu của vấn đề Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện mới . 45 3.3. Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN .46 KẾT LUẬN .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY