Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TÓM TẮT Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa – hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những nội dung quan trọng của quá trình CNH-HĐH là chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một cơ cấu kinh tế lạc hậu, mất cân đối sang một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả cao phù hợp với xu thế toàn cầu hóa. Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong quá trình thực hiện đổi mới đã có những bước phát triển to lớn cả về tăng trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, xét toàn cục cơ cấu kinh tế của thành phố vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, việc phân tích đánh giá cơ cấu kinh tế của thành phố hiện nay để tìm giải pháp phát triển là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Đề tài tập trung vào phân tích cơ cấu ngành và cơ cấu kinh tế thành phố, trong đó chủ yếu là cơ cấu ngành xét trên giác độ cơ cấu GDP, cơ cấu lao động và cơ cấu vốn đầu tư. ABSTRACT During the period of transition to socialism and the international economic integration, industrialization - modernization is a key task. One of the important contents of the process of modernization is transforming the economic structure from a backward and unbalanced economic structure to a rational, modern and efficient in accordance with the trend of globalization. In the renewal process, Danang which is the economic hub of Central Region and Central Highlands of Vietnam has made great progress in terms of growth and economic restructuring. However, the whole of economic structure of the city remains limited. Therefore, analyzing and evaluating the economic structure of the city today to find solutions is a significant practical matter. This topic focuses on analysising of industry structure and economic structure of the city, which mainly considering the structure of the GDP, the structure of labor and capital structure. 1. Cơ sở lý luận 1.1. Những vấn đề lý luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hợp thành bởi nhiều yếu tố kinh tế của nền kinh tế quốc dân, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và cơ cấu thành phần kinh tế, giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ. Trong đó cơ cấu ngành kinh tế có vai trò quan trọng và quyết định hơn cả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nó là tổ hợp các ngành hợp thành các tương quan tỷ lệ, biểu hiện mối liên hệ giữa các nhóm ngành của nền kinh tế quốc dân. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự thay đổi về số lượng các ngành hoặc sự thay đổi về quan hệ tỷ lệ giữa các ngành, các vùng, các thành phần do sự xuất hiện hoặc biến mất của một số ngành và tốc độ tăng trưởng giữa các yếu tố cấu thành cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là cải tạo cơ cấu cũ, lạc hậu thành một cơ cấu kinh tế phù hợp hơn. Những yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên - Trình độ phát triển kinh tế thị trường - Yếu tố kinh tế - xã hội - Yếu tố tiến bộ khoa học - công nghệ - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và sự tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hội nhập kinh tế là một quá trình gắn kết các nền kinh tế của đất nước với nền kinh tế thế giới, tham gia vào sự phân công lao động quốc tế, gia nhập các tổ chức quốc tế, tuân thủ các quy định, các luật chơi chung. Hội nhập kinh tế mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tham gia ngày càng sâu vào phân công lao động quốc tế, đặc biệt là góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, làm cho nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY