Đề tài Chính sách phát triển kinh tế công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay

Mục lục Trang Lời nói đầu Chương 1 : Những vấn đề lý luận của chính sách công nghiệp I : Tổng quan về chính sách công nghiệp 3 1 : Khái niệm về chính sách công nghiệp 3 1.1 : Khái niệm 3 1.2 : Phân loại 5 2 : Vai trò của chính sách công nghiệp 6 3 : Cơ sở của chính sách công nghiệp 8 : Tiêu chuẩn lựa chọn 8 : Những thất bại của thị trường .10 4 : Nội dung của chính sách công nghiệp 13 : Lựa chọn những ngành công nghiệp ưu tiên .13 : Xây dựng những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu tiên 14 II : Chính sách công nghiệp của một số nước Châu á và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam .16 1 : Chính sách công nghiệp của Nhật Bản 16 2 : Chính sách công nghiệp của Trung Quốc .20 3 : Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam .22 Chương 2 : Thực trạng chính sách công nghiệp Việt Nam I : Thời kỳ trước đổi mới 26 1 : Chính sách công nghiệp thời kỳ trước đổi mới .26 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1955 – 1975 .26 : Chính sách công nghiệp giai đoạn 1975 – 1985 .27 2 : Tình hình công nghiệp Việt Nam trước năm 1986 – kết quả đạt được .29 II : Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 31 1 : Lựa chọn các ngành công nghiệp ưu tiên 32 : Các ngành công nghiệp ưu tiên .32 : Các ngành công nghiệp ưu tiên theo vùng lãnh thổ 36 2 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp .38 : Chính sách đầu tư 38 : Mục tiêu của chính sách đầu tư .38 : Nội dung của chính sách đầu tư 39 : Chính sách tài chính – tiền tệ 42 : Chính sách tài chính 42 : Chính sách tiền tệ 43 : Chính sách phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất 44 : Chính sách xuất nhập khẩu .45 : Chính sách phát triển khoa học – công nghệ 47 : Quan điểm của Nhà nước 47 : Các biện pháp hỗ trợ .48 3 : Đánh giá chính sách công nghiệp Việt Nam thời kỳ từ đổi mới đến nay .49 : Thành tưu đạt được 49 : Xác định được các ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo được sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu công nghiệp 49 : Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp 53 : Hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất 54 : Tăng trưởng xuất khẩu 55 : Góp phần giải quyết việc làm 57 : Những hạn chế 57 : Việc lựa chọn các ngành ưu tiên còn nhiều bất cập, mang tính chủ quan, không sát với thực tế và tiềm năng .57 : Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp chưa cao 59 3.2.2.1: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành sản xuất công nghiệp .59 3.2.2.2: Trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp 60 : Hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế .61 : Sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp còn thấp 61 : Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu tiên còn nhiều bất cập .63 Chương 3 : Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam I : Bối cảnh mới và sự tác động tới chính sách công nghiệp của Việt Nam 67 1 : Các nhân tố nước ngoài .67 : Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá .67 : Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trên thế giới 70 : Những biến đổi môi trường và yêu cầu phát triển bền vững toàn cầu 70 2 : Các nhân tố trong nước .71 II : Phương hướng mới của chính sách công nghiệp Việt Nam 72 1 : Quan điểm phát triển chính sách công nghiệp 72 2 : Quan điểm về chính sách công nghiệp .74 3 : Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách công nghiệp 75 : Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong giai đoạn mới 75 3.1.1 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất .76 3.1.2 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ hai .76 3.1.3 : Các ngành công nghiệp thế hệ thứ ba 77 : Hoàn thiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp .80 : Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển các ngành công nghiệp .81 : Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 81 : Thu hút vốn đầu tư trong nước 82 : Xúc tiến xuất khẩu và bảo vệ thị trường cho các ngành công nghiệp .84 : Đối với thị trường nội địa 85 : Đối với thị trường nước ngoài .85 : Hỗ trợ tài chính và cải cách hệ thống thuế 86 : Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong các ngành công nghiệp .87 : Phát triển nguồn nhân lực .88 : Nâng cao năng lực hoạt động quản lý của Nhà nước 89 Kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY