Đề tài Chiến lược Tạo việc làm và Phát triển cân đối giữa các vùng

Mục lục Trang Danh mục từ viết tắt 4 Lời tựa . 5 Lời mở đầu . 6 Tóm tắt nội dung . 8 1. phần giới thiệu . 20 1.1 Cơ sở và Bối cảnh phát triển . 20 1.2 Mục tiêu chính của Công trình nghiên cứu 20 1.3 Ph−ơng pháp nghiên cứu 20 1.4 Các định nghĩa 21 2. Qui mô công nghiệp hoá nông thôn-thành thị và qui mô công nghiệp hoá Vùng . . 21 2.1 Tỷ trọng của công nghiệp trong Tổng sản phẩm quốc nội GDP và Giá trị sản phẩm công nghiệp theo vùng . 21 2.2 Tăng tr−ởng của Ngành công nghiệp . 22 2.3 Việc làm trong Các ngành công nghiệp nông thôn . 22 2.4 Trình độ tay nghề và trình độ văn hoá của bộ phận l∙nh đạo các đơn vị sản xuất 24 2.5 Thất nghiệp và Thiếu việc làm ở nông thôn 25 2.6 Cơ cấu ngành sản xuất ở nông thôn theo Các tiểu ngành sản xuất 25 2.7 Hiệu quả sử dụng Lao động và Vốn trong Ngành công nghiệp nông thôn . 26 2.8 Khả năng sinh lời của Các doanh nghiệp Quốc doanh và Ngoài quốc danh ở Nông thôn 26 2.9 Tài trợ cho Các ngành công nghiệp nông thôn 27 2.10 L−ơng và Tiền công trong Các ngành công nghiệp nông thôn 28 2.11 Các mối liên hệ tr−ớc sản xuất của Các ngành công nghiệp nông thôn 28 2.12 Các mối liên hệ sau sản xuất của Các ngành công nghiệp nông thôn . 29 2.13 Các ph−ơng thức Dịch chuyển và Di c− lao động 29 2.14 Các x∙ và làng “nghề” . 30 2.15 Các vấn đề về giới . 31 2.16 Các vấn đề về môi tr−ờng . 32 2.17 Động lực phát triển của Các ngành công nghiệp nông thôn 33 3. Hạn chế đối với các nhà doanh nghiệp nông thôn 35 3.1 Thiếu Vốn và Tín dụng 35 3.2 Trang thiết bị yếu kém và Công nghệ lỗi thời . 35 3.3 Thị tr−ờng hạn chế cho sản phẩm và Vấn đề tiếp thị . 36 3.4 Cơ sở hạ tầng nghèo nàn 36 3.5 Những hạn chế khác 37 4. ảnh h−ởng của các chính sách và ch−ơng trình của chính phủ đối với quá trình công nghiệp hoá nông thôn và các vùng . 37 4.1 Các chính sách nông nghiệp và Các chính sách tăng thu nhập cho nông dân. 37 4.2 Các chính sách th−ơng mại 38 4.3 Ch−ơng trình Đầu t− Công cộng 39 4.4 Các chính sách Tài chính . 41 4.5 Các chính sách Thuế . 44 4.6 Các chính sách Đất đai 46 4.7 Các chính sách liên quan đến việc bố trí các ngành công nghiệp về mặt địa lý 47 4.8 Các chính sách không khuyến khích sự tăng tr−ởng của Doanh nghiệp và Khu vực t− nhân 49 4.9 Các chính sách Phát triển nguồn nhân lực và Chuyển giao công nghệ 51 4.10 Các ch−ơng trình quốc gia . 53 4.11 Khung thể chế 54 5. Chiến l−ợc phát triển công nghiệp ở nông thôn, cân đối giữa các vùng và tạo việc làm 57 5.1 Mối liên hệ với các chiến l−ợc chức năng và chiến l−ợc ngành khác . 57 5.2 Tạo việc làm ở Nông thôn - Trọng tâm chủ yếu của chiến l−ợc 58 5.3 Tiềm năng tạo việc làm của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 58 5.4 Tiềm năng tạo việc làm của các loại hình đơn vị sản xuất 59 5.5 Trọng tâm tiểu ngành của Chiến l−ợc 59 5.6 Vị trí địa lý của Các ngành công nghiệp 60 5.7 Các mục tiêu chính của Chiến l−ợc 61 5.8 Mối quan hệ của Chiến l−ợc với Mục tiêu giảm nghèo . 61 6. Các chính sách và ch−ơng trình trong khuôn khổ chiến l−ợc 62 6.1 Các chính sách nông nghiệp và các chính sách tăng thu nhập cho nông dân 62 6.2 Các chính sách th−ơng mại . 63 6.3 Ch−ơng trình đầu t− công cộng 63 6.4 Các chính sách tài chính 63 6.5 Các chính sách thuế 64 6.6 Các chính sách đất đai 64 6.7 Các chính sách liên quan đến việc bố trí các ngành công nghiệp về mặt địa lý . 64 6.8 Các chính sách phân biệt đối xử đối với sự tăng tr−ởng của Doanh nghiệp và Khu vực t− nhân 65 6.9 Các chính sách Phát triển nguồn nhân lực và Chuyển giao công nghệ .,, 65 6.10 Các ch−ơng trình quốc gia của Chính phủ 66 6.11 Khung thể chế 66 7. Hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện chiến l−ợc . 67 7.1 Kiểm điểm tình hình viện trợ phát triển chính thức (ODA) hiện nay . 67 7.2 Kết luận và đề xuất về h−ớng hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Chiến l−ợc . 69 7.3 Ch−ơng trình hành động và mối quan hệ hỗ trợ kỹ thuật 71 7.4 Khuyến nghị về các dự án hỗ trợ kỹ thuật 72 7.5 Các đề c−ơng dự án 72 7.5.1 Hỗ trợ ch−ơng trình Khu công nghiệp của Chính phủ và Xây dựng các trung tâm tăng tr−ởng công nghiệp ở các thị trấn nông thôn 73 7.5.2 Phát triển nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển công nghiệp nông thôn . 74 7.5.3 Hệ thống thông tin phát triển công nghiệp nông thôn . 76 Phụ lục 1 Các định nghĩa . 80 Phụ lục 2 Một số khía cạnh trong Ph−ơng pháp luận của Cuộc điều tra ngành nghề nông thôn do Bộ NNPTNT tiến hành năm 1997 85 Phụ lục 3 Danh sách các tỉnh, huyện và x∙ đ−ợc khảo sát cùng các đặc điểm chủ yếu 88 Phụ lục 4 Danh sách các đơn vị sản xuất đ−ợc khảo sát cùng các đặc điểm chủ yếu 89 Phụ lục 5 Bảng biểu thống kê . 91 Phụ lục 6 Tài liệu tham khảo . 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY