Đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng tín dụng ngắn hạn và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank)

Đề tài: Chế độ pháp lý về hợp đồng tín dụng ngắn hạn và thực tiễn áp dụng tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) MỤC LỤC CHƯƠNG I. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN - MỘT CHỦNG LOẠI CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ 5 I. Tín dụng ngắn hạn trong hoạt động của ngân hàng thương mại 5 1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng ngân hàng 5 2. Tín dụng ngắn hạn trong hoạt động của ngân hàng 8 II. Hợp đồng tín dụng ngắn hạn - hình thức pháp lý của quan hệ tín dụng ngắn hạn. 13 1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 13 2. Cơ sở pháp lý của hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 15 III. Chế độ pháp lý về ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 17 1.Nguyên tắc ký kết. 17 2. Chủ thể ký kết và thẩm quyền ký kết. 19 3. Thủ tục, trình tự ký kết. 23 4. Hình thức của hợp đồng ngắn hạn. 30 5. Nội dung của hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 30 IV. Chế độ pháp lý về thực hiện hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 31 1. Nguyên tắc thực hiện. 31 2. Quy trình thực hiện. 31 3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 36 4. Giải quyết tranh chấp. 38 CHƯƠNG II. THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK). 41 I. NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank). 41 1. Giới thiệu khái quát về NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam. 41 2. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của VPBank. 53 II. Thực tiễn áp dụng hợp đồng tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank). 54 2. Trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 57 3. Quá trình thực hiện. 68 4. Xử lý tài sản bảo đảm 70 5. Giải quyết tranh chấp 70 CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HĐTD NGẮN HẠN TẠI NHTMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 71 I. Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện HĐTDNH tại VPBank. 71 1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 71 2. Hạn chế và nguyên nhân. 73 II. Một số kiến nghị. 75 1. Hoàn thiện pháp luật về tín dụng ngắn hạn và hợp đồng tín dụng ngắn hạn. 75 2. Một số kiến nghị 79 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY