Đề tài Cập nhập về tình hình phát triển và Cải cách Kinh tế của Việt nam

Mục lục Tóm tắt tổng quan . . i Phần I: Tình hình phát triển kinh tế gần đây 1 A. Tổng quan kinh tế 3 B. Giảm nghèo đói 14 Phần II: Các chính sách phát triển . 19 A. Chuyển đổi sang nền kinh tế thị tr−ờng 22 B. H−ớng tới sự phát triển hài hòa . 28 C. Xây dựng nền quản trị hiện đại . 31 Bảng Bảng 1: Giá trị Xuất khẩu và Tăng trưởng . 4 Bảng 2: Nguồn và Nhu cầu tài chính 12 Bảng 3: Tỷ lệ nghèo đói 14 Bảng 4: Lộ trình cải cách doanh nghiệp nhà nước 23 Bảng 5: Số lượng và quy mô các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi . 24 Hình Hình 1: Thay đổi giá và khối lượng các mặt hàng xuất khẩu quan trọng 4 Hình 2: Các thị trường xuất khẩu chính . 5 Hình 4: Tổng mức bán lẻ và dịch vụ (tỷ đồng) 6 Hình 5: Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng GDP 7 Hình 7: Chỉ số chính sách và thể chế Việt nam, 1998- 2003 21 Khung Khung 1. Việt Nam: Tình hình Nợ của Chính phủ, 2002–2008 . 11 Khung 2: Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội cho năm 2004 . 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY