Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua

Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc thoáng nhaát trong caû nöôùc; ñeà xuaát caùc qui trình, bieän phaùp nghieäp vuï quaûn lyù thueá phuø hôïp vaø chæ ñaïo thöïc hieän trong toaøn ngaønh. Ngoaøi ra, coøn coù nhieäm vuï tham gia vôùi Boä Taøi chính trong coâng taùc xaây döïng chính saùch thueá. Hieän nay, Toång cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp thu thueá. + Cuïc Thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chi cuïc Thueá quaän, huyeän, thò xaõ coù nhieäm vuï cô baûn laø quaûn lyù vaø tröïc tieáp thu caùc khoaûn thueá, phí vaø thu khaùc vaøo NSNN. Vì vaäy, cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá ôû caáp Trung öông vaø caáp ñòa phöông veà cô baûn laø thoáng nhaát, nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau, phuø hôïp vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa töøng caáp. Ví duï: Toång cuïc Thueá thöïc hieän chöùc naêng giuùp Boä Taøi chính nghieân cöùu xaây döïng chính saùch thueá, chöùc naêng hôïp taùc quoác teá veà thueá vì vaäy taïi cô quan Toång cuïc Thueá phaûi thaønh laäp Ban chính saùch, Ban Hôïp taùc quoác teá. Nhöng taïi Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá laïi khoâng toå chöùc caùc phoøng naøy vì Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp xaây döïng chính saùch thueá vaø hôïp taùc quoác teá. - Khi chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa cô quan Thueá thay ñoåi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù thueá thì ñeán moät möùc ñoä nhaát ñònh toå chöùc boä maùy cuõng phaûi thay ñoåi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY