Đề tài Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty xuất nhập kkẩu Nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU. 3 1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu. 3 2. Các lý thuyết về hoạt động xuất khẩu. 5 2.1. Lý thuyết của trường phái trọng thương. 5 2.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith. 6 2.3. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo. 7 3. Các hình thức của hoạt động xuất khẩu. 9 3.1. Xuất khẩu trực tiếp 9 3.2. Xuất khẩu gia công uỷ thác 9 3.3. Xuất khẩu uỷ thác. 10 3.4. Buôn bán đối lưu. 10 3.5. Xuất khẩu theo nghị định thư. 11 3.6. Xuất khẩu tại chỗ. 11 3.7. Gia công quốc tế. 12 3.8. Tạm nhập tái xuất. 12 4. Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. 12 II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 15 1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường. 15 2. Nghiên cứu nguồn hàng và tổ chức thu mua xuất khẩu 16 3. Lựa chọn đối tác kinh doanh. 17 4. Đàm phán và kí kết hợp đồng. 18 5. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 19 5.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hoá. 19 5.2. Mở và kiểm tra L/C. 20 5.3. Chuẩn bị hàng xuất khẩu. 20 5.4. Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu 21 5.5. Thuê tàu. 21 5.6. Mua bảo hiểm. 21 5.7. Làm thủ tục hải quan: 22 5.8. Thanh toán hợp đồng. 23 5.9. Giải quyết tranh chấp. 24 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNG HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU. 24 1. Xu thế tự do hoá thương mại - Khu vực hoá và toàn cầu hoá. 25 2. Các nhân tố kinh tế, tài chính. 26 2.1. Các nhân tố kinh tế xã hội. 26 2.2. Cán cân thanh toán và chính sách tài chính. 27 3. Các nhân tố về quản lý nhà nước. 28 3.1. Thuế quan. 28 3.2. Hạn ngạch xuất khẩu (Quota) 29 4. Các yếu tố về công nghệ. 31 5. Các nhân tố khác. 32 5.1. Về nhân tố con người. 32 5.2. Nhân tố giá cả. 32 5.3. Nhân tố về dịch vụ. 33 6. Các nhân tố thuộc về quan hệ Kinh tế quốc tế. 34 IV. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU CHÈ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 36 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY AGREXPORT ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA. 38 I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 38 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 38 1.1. Quá trình hình thành của công ty. 38 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 39 1.2.1. Văn phòng Công ty. 40 1.2.2. Các đơn vị thành viên. 41 1.3. Chức năng, quyền hạn của Công ty. 42 1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 44 1.4.1. Tình hình sản xuất chế biến. 45 1.4.2. Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty. 46 2. Tầm quan trọng của việc xuất khẩu chè đối với sự phát triển của Công ty. 48 II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY AGREXPORT ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA. 49 1. Thực trạng hoạt động sản xuất và xuất khẩu chè Việt Nam trong những năm qua. 49 1.1. Tình hình sản xuất, chất lượng, giá cả của chè Việt nam trong những năm qua. 50 1.2. Kim ngạch xuất khẩu chè Việt Nam trong những năm qua 54 1.3. Thị trường xuất khẩu chè Việt Nam. 55 2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè của Công ty AGREXPORT Đà Nẵng. 58 2.1. Kim ngạch và số lượng chè xuất khẩu của Công ty. 58 2.2. Chất lượng và giá cả xuất khẩu. 60 2.2.1. Chất lượng chè xuất khẩu của Công ty. 61 2.2.2. Giá cả xuất khẩu. 62 2.3. Thị trường chè xuất khẩu của Công ty. 64 2.4. Phương thức thanh toán và hình thức xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty: 67 2.5. Hoạt động khai thác nguồn hàng phục vụ xuất khẩu 69 III. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ, VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY. 70 1. Thành công. 70 1.1. Những thuận lợi khách quan và của bản thân Công ty: 70 1.2. Thành công của Công ty trong hoạt động xuất khẩu chè. 72 2. Những khó khăn, hạn chế. 73 2.1. Những khó khăn 73 2.2. Những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu chè của công ty. 75 3. Những nguyên nhân làm hạn chế công tác thúc đẩy xuất khẩu chè của công ty. 76 3.1.Nguyên nhân khách quan 76 3.2. Những nguyên nhân chủ quan. 78 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY AGREXPORT ĐÀ NẴNG 80 I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CHÈ VIỆT NAM. 80 1. Mục tiêu phát triển của nghành chè Việt Nam. 80 2. Những phương hướng cụ thể. 81 II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH MẶT HÀNG CHÈ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 83 1. Các hướng chung cho toàn Công ty. 83 2. Phương hướng đối với hoạt động xuất khẩu chè của công ty. 84 III. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 85 A. Giải pháp với công ty. 85 1. Tăng cường nghiên cứu thị trường và công tác tiếp thị. 85 2. Nâng cao chất lượng hạ gía thành sản phẩm. 87 3. Chú trọng công tác tổ chức thu mua cung ứng mặt hàng xuất khẩu. 88 4. Huy động các nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 89 5. Không ngừng nâng cao uy tín của công ty. 89 6. Nâng cao, bồi dưỡng trình độ của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ xuất nhập khẩu. 90 B. Kiến nghị đối với nhà nước. 91 1. Hoàn thiện và ổn định cơ chế điều hành xuất khẩu. 91 2. Nhà nước cần có sự quan tâm chú trọng hơn nữa trong việc đầu tư sản xuất chè để có thể nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 92 3. Có sự ưu đãi về thuế chè. 93 4. Tăng cường vai trò của các đại diện thưong mại Việt Nam tại nước ngoài. 93 5. Có các biện pháp tài chính tín dụng để hỗ trợ xuất khẩu. 95 6. Các giải pháp khác. 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY