Đề tài Các giải pháp hoàn thiện thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế

Chương I : Những vấn đề lý luận về thuế và cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .7 1.1- Những vấn đề lý luận về thuế 7 1.1.1- Khái niệm, bản chất và chức năng của thuế .7 1.1.1.1- Khái niệm .7 1.1.1.2- Đặc điểm 8 1.1.1.3- Bản chất 10 1.1.1.4- Chức năng .11 1.1.2- Phân loại thuế .12 1.1.3- Các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế 14 1.2- Thuế và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .18 1.2.1- Nội dung chính của hội nhập kinh tế quốc tế .18 1.2.2- Vai trò của thuế đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 18 1.3- Kinh nghiệm cải cách thuế ở một số nước trên thế giới theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 19 1.3.1- Cải cách thuế ở Trung Quốc 20 1.3.2- Cải cách thuế ở Đài Loan .23 1.3.3- Cải cách thuế ở các nước ASEAN .24 Chương II : Thực trạng hệ thống thuế ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 29 2.1- Khái quát quá trình hình thành và phát triển hệ thống thuế ở Việt Nam .29 2.1.1- Những mục tiêu, yêu cầu chủ yếu của cải cách hệ thống thuế Việt Nam trong thời gian từ năm 1990 đến nay .31 -1- 2.1.2- Nội dung cơ bản của cải cách thuế ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1990 đến nay 34 2.1.2.1- Cải cách thuế bước I (thời kỳ từ năm 1990 đến năm 1999) 35 2.1.2.2- Cải cách thuế bước II (thời kỳ từ năm 1999 đến nay ) 38 2.2- Thực trạng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam .43 2.2.1- Các cam kết hội nhập của Việt Nam 45 2.2.2- Những kết quả đạt được và những tồn tại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực và thế giới .53 2.3- Thực trạng hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 57 2.3.1- Những cơ hội và thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực thuế .57 2.3.2- Nội dung cơ bản của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .61 2.3.3- Những kết quả đạt được của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 66 2.3.4- Những tồn tại của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .71 2.3.4.1- Về kết cấu hệ thống các sắc thuế .71 2.3.4.2- Về nội dung của các sắc thuế .75 2.3.4.3- Về tổ chức quản lý thu thuế .86 Chương III : Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .89 3.1- Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến việc hoàn thiện hệ thống thuế ở nước ta .89 3.1.1- Bối cảnh quốc tế .89 3.1.2- Bối cảnh trong nước .90 -2- 3.2- Một số vấn đề cần được quan tâm trong cải cách thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .92 3.2.1- Mục tiêu, yêu cầu .92 3.2.2- Những nguyên tắc cần phải tuân thủ trong việc hoàn thiện hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .95 3.2.3- Những vấn đề cần tránh trong thực hiện cải cách thuế 97 3.3- Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 98 3.3.1- Về kết cấu hệ thống thuế 98 3.3.2- Về nội dung các sắc thuế 99 3.3.2.1- Thuế giá trị gia tăng .99 3.3.2.2- Thuế tiêu thụ đặc biệt .103 3.3.2.3- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 105 3.3.2.4- Thuế thu nhập doanh nghiệp 106 3.3.2.5- Thuế thu nhập cá nhân .107 3.3.2.6- Thuế nhà đất .110 3.3.2.7- Thuế chuyển quyền sử dụng đất .111 3.3.2.8- Thuế tài nguyên 111 3.3.2.9- Thuế đăng ký tài sản .112 3.3.2.10- Thuế bảo vệ môi trường .113 3.3.2.11- Thuế cố định .113 3.3.2.12- Thuế môn bài 114 3.3.2.13- Về phí, lệ phí 114 3.3.3- Về tổ chức quản lý thu thuế .114 3.4- Các giải pháp hỗ trợ .121 Kết luận .123 Tài liệu tham khảo .125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY