Đề tài Các câu hỏi thi công chức

CÂU HỎI Phần I: Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công chức và công dân? Câu 2: Trong pháp lệnh cán bộ, công chức: Tuyển dụng cán bộ công chức, quyền và quyền lợi của cán bộ công chức được quy định như thế nào? Câu 3: Những việc cán bộ, công chức không được làm? Việc xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện như thế nào? Đào tạo – Bồi dưỡng được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ công chức? Câu 4: Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong pháp lệnh cán bộ công chức? Khen thưởng đối với cán bộ công chức? Câu 5: Cán bộ công chức có nghĩa vụ trách nhiệm gì? Việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo của công chức có phải là hình thức kỷ luật không? Tại sao? Hình thức kéo dài thời gian nâng bậc lương một năm áp dụng cho ai và trong trường hợp nào? Câu 6. Kỷ luật và xử lý vi phạm đối với cán bộ công chức được quy định như thế nào? Câu 7: Điều động, biệt phái, hưu trí thôi việc được quy định như thế nào? Nêu nội dung quản lý về cán bộ công chức? Câu 8: Bầu cử và tuyển dụng cán bộ, công chức được quy định như thế nào? Cán bộ công chức có nghĩa vụ gì Nêu 3 pháp lệnh mà cán bộ công chức phải tuân theo? Câu 9: Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức? Câu 10: Căn cứ vào đâu để cơ quan, tổ chức tuyển dụng công chức? Hình thức tuyển dụng? Nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2008, đồng chí thấy mình không được làm những việc gì? Đối tượng nào khi được tuyển dụng làm cán bộ công chức phải thực hiện chế độ công chức dự bị? Nêu cụ thể từng đối tượng? Phần II: Câu 1: Anh (chị) hiểu thế nào là ngạch công chức? ưu tiên trong tuyển dụng được quy định như thế nào? Chế độ công chức dự bị được áp dụng cho đối tượng nào? Nêu cụ thể. Đối tượng nào không phải thực hiện chế độ công chức dự bị? Khi nào công chức dự bị được xem xét để bố nhiệm vào ngạch công chức? Câu 2: Hội đồng tuyển dụng có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? “Chuyển ngạch” và “cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức” là gì? Trình tự xét chuyển loại công chức? Nêu các cách phân loại công chức? Câu 3: Giải thích khái niệm tuyển dụng Những đối tượng nào được đăng ký tuyển dụng vào công chức? Người đăng ký tuyển dụng vào cán bộ, công chức phải đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn gì? Nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần này đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá công chức không? Nếu có hãy nêu mục đích, căn cứ, trình tự đánh giá công chức? Câu 4: Thế nào gọi là tập sự? Trách nhiệm của cơ quan sử dụng công chức đối với người tập sự? Chế độ chính sách của nhà nước đối với người tập sự và hướng dẫn tập sự? Việc quản lý hồ sơ công chức và quản lý chế độ thống kê báo cáo được thực hiện như thế nào? Câu 5: Thế nào gọi là” Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức”? Nhiệm vụ của UBND tỉnh trong việc quản lý công chức? Chuyển loại công chức được quy định như thế nào? Nêu trình tự xét chuyển loại? Câu 6: “Tuyển dụng”, “Bổ nhiệm vào ngạch công chức ” là gì? Khi nào huỷ bỏ quyết định tuyển dụng? Trình tự thủ tục và chế độ chính sách đối với người bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng? Câu 7: Đ/c hiểu thế nào là Nâng ngạch, Ngạch công chức? Nêu quy định về nâng ngạch, nâng bậc lương? Điều động, luân chuyển và biệt phái đối với cán bộ, công chức? Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo được thực hiện như thế nào? Câu 8: Phân biệt giữa “Cơ quan sử dụng công chức” và “Cơ quan quản lý công chức”? Nội dung của việc bố trí, phân công công tác và của việc nâng ngạch, nâng bậc lương? Nêu mục đích, căn cứ và trình tự đánh giá công chức? Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạnh cán sự? Câu 9. Đồng chí hiểu thế nào về Bậc và Ngạch công chức? Những đối tượng nào khi tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự? Trường hợp nào không phải thực hiện chế độ tập sự? Trong trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự hãy nêu mục đích, nội dung, thời gian tập sự, và quy trình bổ nhiệm vào ngạch khi người tuyển dụng hết thời gian tập sự? Câu 10. Đồng chí hiểu thế nào là Ngạch công chức và Cơ quan có thẩm quyền quản lý Ngạch công chức? Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên? Nêu các điều kiện tuyển dụng công chức được quy định tại Thông tư 07/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY