Đề tài Biện pháp thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Đức Hiếu

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HIẾU8 I. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Đức Hiếu. 8 1. Tên công ty. 8 2. Địa chỉ trụ sở chính. 8 3. Ngành nghề kinh doanh. 8 4. Vốn điều lệ. 9 5. Một số đặc điểm chủ yếu của công ty. 9 5.1. Cơ sở vật chất,trang thiết bị9 5.2. Tổ chức bộ máy nhân sự của công ty. 10 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH TM và XNK Đức Hiếu10 5.3. Tình hình cán bộ công nhân viên. 13 5.4. Tình hình nguồn vốn kinh doanh. 14 II. Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của công ty. 17 1.Giai đoạn từ 2002 đến 2004. 18 2.Giai đoạn từ 2004 đến nay. 18 III. Một số kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 19 1. Doanh thu của công ty. 19 2. Lợi nhuận của công ty. 21 PHẦN II : THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 24 I. Khái quát chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 24 1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 24 2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 26 2.1. Khái quát về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Đức Hiếu. 26 2.2. Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ của công ty. 29 2.2.1. Những thuận lợi29 2.2.2. Những khó khăn cần khắc phục. 29 3.Tình hình khách hàng tiêu thụ của công ty. 30 II. Những giải pháp mà công ty đã thực hiện để thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. 31 1.Điều tra thị trường và hoạt động marketing. 31 1.1. Nội dung thực hiện. 31 1.2. Cách thức thực hiện. 33 2. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm35 3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng. 36 4. Xây dựng chính sách giá có hiệu quả. 38 IV. Nhận đinh, đánh giá về công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. 38 1. Ưu điểm39 2 Hạn chế và nguyên nhân. 40 2.1. Công tác nghiên cứu thị trường còn hạn chế, cách thức điều tra chưa sát với thực tế40 2.2. Tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty chưa khoa học. 41 PHẦN III : BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY42 I. Phương hướng phát triển của công ty TNHH TM và XNK Đức Hiếu. 42 1. Sản phẩm42 2. Cơ cấu tổ chức. 42 3.Thị trường. 42 4. Lao động. 42 5. Mục tiêu phát triển của Công ty. 43 II. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty43 1. Thành lập bộ phận Marketing nhằm hoàn thiện công tác quảng cáo và nghiên cứu thị trường. 43 1.1. Nội dung biện pháp. 44 1.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing. 44 1.1.2. Phương thức hoạt động. 45 1.2. Điều kiện thực hiện. 47 1.3. Dự tính hiệu quả của biện pháp. 48 Bảng 3.1: Phương án đề xuất cho bộ phận marketing. 49 2. Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm50 2.1. Nội dung biện pháp. 51 2.2. Điều kiện thực hiện. 51 2.3. Dự kiến hiệu quả của biện pháp. 51 Sơ đồ 3.1: Các chi nhánh hiện nay của Công ty:52 3. Xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên ngày càng giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 53 3.1.Nội dung biện pháp. 54 3.2. Điều kiện thực hiện. 55 3.3. Dự kiến hiệu quả của biện pháp. 56 4. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 56 4.1. Nâng cao uy tín của Công ty và sản phẩm56 4.2. Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh. 56 4.3. Xây dựng chính sách giá và phương thức thanh toán. 57 KẾT LUẬN58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO59 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY