Đề tài Biện pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường Mầm non tỉnh Bắc Kạn

Đề tài: Biện pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường Mầm non tỉnh Bắc Kạn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Giả thuyết khoa học.3 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .3 4.1. Khách thể nghiên cứu 3 4.2. Đối tượng nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .4 6. Phạm vi nghiên cứu .4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận 4 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm các phương pháp 4 7.3. Các phương pháp khác.5 8. Đóng góp mới của luận văn .5 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN BỒI DưỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRưỞNG TRưỜNG MẦM NON .6 1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 6 1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 8 1.2.1. Quản lý và chức năng của quản lý .8 1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường12 1.2.3. Quản lý giáo dục mầm non và quản lý trường mầm non 15 1.3. KHÁI NIỆM BỒI DƯỠNG VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ 20 1.3.1. Khái niệm bồi dưỡng .20 1.3.2. Nghiệp vụ quản lý và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 22 1.3.3. Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý23 1.4. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 24 1.4.1. Hiệu trưởng trường mầm non.24 1.4.2. Những yêu cầu về nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng trường mầm non .28 1.4.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường mầm non 36 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DưỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRưỞNG TRưỜNG MẦM NON TỈNH BẮC KẠN 38 2.1. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 38 2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 38 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục .39 2.2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH BẮC KẠN .44 2.2.1. Một số đặc điểm về số lượng và chất lượng 44 2.2.2. Kết quả khảo sát về nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Bắc Kạn .47 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NVQL CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH BẮC KẠN 53 2.3.1. Quan niệm về việc bồi dưỡng NVQL cho HT trường mầm non 53 2.3.2. Đánh giá về các biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường MN mà Sở GD-ĐT và trường CĐSP đã thực hiện 56 2.3.3. Nhu cầu bồi dưỡng NVQL của HT trường mầm non .62 Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CưỜNG HIỆU QUẢ BỒI DưỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRưỞNG CÁC TRưỜNG MẦM NON TỈNH BẮC KẠN 71 3.1. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 71 3.1.1. Bám sát các văn bản của nhà nước quy định về giáo dục mầm non 71 3.1.2. Nắm vững định hướng phát triển kinh tế- xã hội và giáo dục của tỉnh Bắc Kạn 71 3.1.3. Quán triệt yêu cầu phát triển của ngành học mầm non 7 3.1.4. Nắm vững kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ CBQL giáo dục của Sở GD- ĐT tỉnh Bắc Kạn 73 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ BỒI DƯỠNG NVQL CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH BẮC KẠN 74 3.2.1. Biện pháp 1.74 3.2.2. Biện pháp 2.78 3.2.3. Biện pháp 3 82 3.2.4. Biện pháp 4.88 3.2.5. Biện pháp 5.92 3.3. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ĐỀ XUẤT .98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102 1. KẾT LUẬN 102 2. KHUYẾN NGHỊ 103 2.1. Với UBND tỉnh Bắc Kạn 103 2.2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn .104 2.3. Với phòng GD của các huyện, thị trong tỉnh 104 2.4. Với HT các trường mầm non 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Phụ lục 1. 109 Phụ lục 2. .111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY