Đề tài Bàn về hạch toán chi phí dự phòng giảm giá tài sản

A. LỜI MỞ ĐẦU B. Chương 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ CHI PHÍ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TÀI SẢN I. Bản chất của dự phòng 1. Khái niệm chung về dự phòng 2. Bản chất của dự phòng giảm giá tài sản 3. Ý nghĩa của việc trích lập dự phòng II. Chế độ kế toán hiện hành về dự phòng giảm giá tài sản 1. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 1.1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng 1.2. Phương pháp lập dự phòng 1.3. Xử lý khoản dự phòng 1.4. Chứng từ sử dụng 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.1. Đối tượng lập dự phòng 2.2. Phương pháp lập dự phòng 2.3. Xử lý khoản dự phòng 2.4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng 2.5. Chứng từ sử dụng 3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.1. Đối tượng và điều kiện: là các khoản nợ phải thu đảm bảo các điều kiện sau 3.2. Phương pháp lập dự phòng 3.3. Xử lý khoản dự phòng 3.4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi 3.5. Chứng từ sử dụng C. Chương 2: KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG II. Một số ý kiến nhận xét về chế độ kế toán hiện hành và thực trạng hạch toán chi phí dự phòng tại Việt Nam 1. Những tiến bộ của chế độ kế toán về dự phòng hiện hành ( Thông tư 13/2006) so với chế độ cũ ( Thông tư 107/2201) 2. Những điểm còn tồn tại của chế độ hiện hành 3. Thực trạng hạch toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay III. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ kế toán dự phòng giảm giá tài sản 1. Những kiến nghị đối với chế độ hiện hành 1.1. Thống nhất giữa thông tư 13/TT-BTC và quy định của chế độ kế toán hiện hành về dự phòng giảm giá tài sản 1.2. Loại bỏ dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm dở dang 1.3. Quy định rõ hơn đối với cổ phiếu OTC và lập dự phòng tại các công ty chứng khoán 1.4. Tách VAT khi lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.5. Linh hoạt hơn trong việc quy định thời hạn và tỷ lệ được trích lập dự phòng với nợ khó đòi 2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay D. KẾT LUẬN E. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY