Đề tài Bán linh kiện điện tử nhập khẩu tại Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẬP KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LINH KIỆN ĐIỂN TỬ 3 I.Bán hàng và vai trò của bán hàng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 3 1.Khái niệm bán hàng 3 2.Vai trò của bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 4 II.Nội dung bán hàng ở các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 5 1.Nghiên cứu thị trường, xác định mặt hàng kinh doanh và đối tượng khách hàng 6 2.Xây dựng các kênh bán hàng và hình thức bán hàng 9 3. Hình thức và phương thức bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 10 4. Giao dịch và ký kết hợp đồng 11 4.1. Kế hoạch bán hàng 11 4.2. Đàm phán và ký kết hợp đồng 12 4.3. Thực hiện hợp đồng 13 5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và xúc tiến bán hàng 14 5.1. Các hoạt động dịch vụ bán hàng 14 5.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng 15 6. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng, thu thập thông tin phản hồi của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 16 III. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hàng của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 17 1.Môi trường kinh tế 17 2.Môi trường chính trị, luật pháp. 18 3.Môi trường công nghệ 20 4. Môi trường cạnh tranh 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 22 NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MẶT TRỜI VIỆT 22 I. Khái quát về Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt trời Việt 22 1.Quá trình phát triển 22 2.Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 23 2.1.Chức năng. 23 2.2.Nhiệm vụ 23 2.3.Các lĩnh vực hoạt độnh kinh doanh của công ty 24 2.3.1. Hoạt động kinh doanh Dự án 24 2.3.2. Hoạt động phân phối 24 2.3.3. Hoạt động kinh doanh bán lẻ 25 3.Bộ máy quản lý tổ chức kinh doanh 26 4. Những nhân tố tác động đến hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 29 4.1.Khả năng về tài chính của công ty 29 4.2. Nguồn nhân lực của công ty 32 4.3. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng linh kiện thiết bị máy tính và điện tử của Công ty TNHH Mặt Trời Việt 33 4.4.Mặt hàng kinh doanh 34 4.5. Đối tượng khách hàng 35 4.6. Đối thủ cạnh tranh 37 4.7. Nguồn cung ứng hàng hoá của công ty 38 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 38 5.1. Doanh thu 40 5.2. Chi phí và lợi nhuận 41 5.3. Nộp ngân sách 42 5.4. Thu nhập 42 II.Thực trạng bán linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 42 1. Kết quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 42 1.1. Kết quả hoạt động nhập khẩu qua các năm. 42 1.2.Thị trường nhập khẩu 44 1.3.Phương thức nhập khẩu, thanh toán 45 2. Kết quả bán linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 45 2.1. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu 45 2.2. Kết quả bán hàng nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng 47 2.3. Hệ thống kênh phân phối và hình thức bán hàng 49 2.4. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu theo đối tượng khách hàng và thị trường tiêu thụ 51 3.Hiệu quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 55 3.1 Chỉ tiêu mức doanh lợi theo doanh thu bán hàng: 55 III.Một số đánh giá về bán linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 56 1.Điểm mạnh. 57 2.Điểm yếu 58 CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN LINH KỆIN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 60 MẶT TRỜI VIỆT 60 I.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt trong những năm tới. 60 II.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 61 1.Chủ động tích cực tham gia Thương mại điện tử 62 2.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 64 3.Đẩy mạnh quảng cáo và xúc tiến bán hàng 66 4.Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và linh hoạt trong chính sách giá cả 68 5.Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên 69 6. Củng cố và phát triển mạng bán hàng, hình thức bán hàng 70 7.Phát triển các hoạt động dịch vụ 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ 1. SƠ ĐỒ Sơ đồ 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH 26 Sơ đồ 2. Các kênh phân phối bán linh kiện nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 50 2. BẢNG Bảng 1. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Mặt Trời 29 Bảng 2. Cơ cấu vốn theo tốc độ lưu chuyển vốn 31 Bảng 3. Cơ cấu nhân viên của công ty Mặt Trời Việt 32 Bảng 4. Các công ty ở ngoại tỉnh nhập linh thiết bị tử của công ty 33 Bảng 5. Các dự án công ty Mặt Trời Việt đã thực hiện 36 Bảng 6. Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty qua các năm 39 Bảng 7.Thu nhập bình quân một tháng của nhân viên 42 Bảng 8 .Trị giá nhập khẩu các kinh kiện qua các năm 43 Bảng9. Chỉ tiêu lợi nhuận nhập khẩu 46 Bảng 10. Doanh thu bán hàng nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng 48 Bảng11. Cơ cấu doanh thu theo hình thức bán hàng 50 Bảng 12 . Doanh thu từ việc bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu 52 cho một số khách hàng truyền thống của Công ty 52 Bảng 13. Doanh thu bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu theo 53 khu vực thị trường 53 Bảng14. Mức doanh lợi theo doanh thu bán hàng 55 3. BIỂU ĐỒ Biểu 1. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh 30 Biểu 2: Cơ cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm 40 Biểu 3 . Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 41 Biểu 4. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận bán linh kiện điện tử nhập khẩu 46 Biểu 5 . Doanh thu bán linh kiện điện tử nhập khẩu 48 theo cơ cấu mặt hàng 48 Biểu 6. Cơ cấu doanh thu theo hình thức bán hàng 51 Biểu 7. Kết quả bán hàng theo khu vực thị trường 54 Biểu 8. Mức doanh lợi theo doanh thu bán hàng 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY