Đề tài 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty xuât nhập khẩu và hợp tác quốc tế - Coalimex

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 3 I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu 3 1- Khái niệm và những đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 3 1.1- Khái niệm 3 1.2- Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 3 2- Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu đối với doanh nghiệp. 4 3- Các hình thức kinh doanh nhập khẩu 6 3.1- Nhập khẩu trực tiếp 6 3.2- Nhập khẩu uỷ thác: 6 II- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu 6 1- Các nhân tố bên trong Công ty 6 1.1-Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính 6 1.2- Nhân tố về con người. 6 2- Các nhân tố bên ngoài Công ty 7 2.1- Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng nhập khẩu 7 2.2- Các yếu tố chính trị, luật pháp. 7 2.3- Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế 8 2.4- Yếu tố thị trường trong và ngoài nước 8 III- Qui trình nhập khẩu 8 1- Chuẩn bị giao dịch. 9 1.1. Nghiên cứu thị trường. 9 1.2- Lập phương án kinh doanh 15 2- Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng 18 2.1- Giao dịch 18 2.2 - Đàm phán 20 2.3- Ký kết hợp đồng 21 3- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 23 3.1- Thuê phương tiện vận tải 23 3.2- Mua bảo hiểm hàng hoá 23 3.3- Làm thủ tục hải quan 24 3.4- Nhận hàng 25 3.5- Kiểm tra hàng hoá nhập khẩu 25 3.6- Làm thủ tục thanh toán 26 3.7- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 26 CHƯƠNG II 27 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 27 I. Khái quát chung về công ty COALIMEX 27 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27 2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 31 II- Thực trạng qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế-Coalimex 34 1- Nghiên cứu thị trường 35 1.1- Nghiên cứu thị trường trong nước 35 1.2- Nghiên cứu thị trường ngoài nước 36 2- Xin giấy phép nhập khẩu 38 3- Giao dịch, đàm phán để di đến ký kết hợp đồng nhập khẩu. 38 4- Ký kết hợp đồng nhập khẩu 40 5- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 40 5.1- Mở thư tín dụng L/C 40 5.2- Thuê phương tiện vận tải 41 5.3- Mua bảo hiểm cho hàng hoá 41 5.4- Thanh toán 43 5.5- Làm thủ tục hải quan 43 5.6- Kiểm tra và giám định hàng nhập khẩu 46 5.7- Nhận hàng 47 5.8- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có 49 III- Đánh giá chung về quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty COALIMEX 50 1- Những kết quả đạt được 50 2- Những vấn đề còn tồn tại 51 CHƯƠNG III 53 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 53 I- Phương hướng, mục tiêu của công ty trong những năm tới. 53 1- Mục tiêu . 53 2- Phương hướng phát triển của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế trong thời gian tới. 54 II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế Coalimex. 57 1- Đối với doanh nghiệp 57 1.1- Nghiên cứu thị trường 57 1.2- Về đàm phán 62 1.3- Công tác ký kết hợp đồng 64 1.4- Tiếp nhận hàng 65 1.5- Thủ tục hải quan 65 1.6- Thanh toán 66 1.7- Tiêu thụ hàng nhập khẩu. 66 1.8- Nâng cao nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. 68 2- Một số kiến nghị 69 2.1- Kiến nghị đối với Tổng công ty Than Việt Nam 69 2.2- Kiến nghị với Tổng cục hải quan 69 2.3- Kiến nghị đối với nhà nước 70 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY