Đề tài 1 số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Lào của Công ty xuất nhập khẩu Nam Hà Nội - SIMEX

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ. 3 1. Bản chất của xuất khẩu 3 2. Vai trò của xuất khẩu. 4 2.1. Đối với sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia. 4 2.2. Đối với một doanh nghiệp. 6 II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 6 1. Nghiên cứu thị trường. 6 2. Tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 9 3. Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng. 12 3.1. Các hình thức giao dịch 12 3.2. Đàm phán, nghệ thuật đàm phán. 13 3.3. Ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hoá. 13 4. Thực hiện hợp đồng. 14 III. SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT-LÀO VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LÀO. 18 IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ NÓI CHUNG VÀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ SANG THỊ TRƯỜNG LÀO NÓI RIÊNG. 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - LÀO VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LÀO 26 I. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LÀO VÀ ĐẶC ĐIỂM HÀNG XUẤT SANG THỊ TRƯỜNG LÀO. 26 1. Đặc điểm thị trường Lào. 26 1.1 Đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 26 1.2 Cải cách cơ cấu, mở rộng và động viên các thành phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 28 1.3 Vận dụng quan hệ hàng hoá - tiền tệ. 28 1.4 Mở rộng hợp tác với nước ngoài. 29 1.5 Những vấn đề và thách thức phía trước. 30 2. Đặc điểm hàng xuất khẩu sang thị trường Lào. 32 II. TÌNH HÌNH QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - LÀO TRONG THỜI GIAN QUA VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX SANG THỊ TRƯỜNG LÀO. 34 1. Tình hình quan hệ thương mại Việt - Lào trong thời gian qua. 34 2. Biện pháp trao đổi hàng với Lào. 39 3. Tình hình xuất khẩu của công ty SIMEX sang thị trường Lào trong thời gian qua. 41 III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM CỦA CÔNG TY SIMEX SANG THỊ TRƯỜNG LÀO TRONG THỜI GIAN QUA. 45 CHƯƠNG III : BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LÀO 48 I. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT - LÀO VÀ SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU. 48 1. Về đầu tư của nhà nước. 49 2. Sự phát triển kinh tế trong từng lĩnh vực. 50 2.1 Phát triển sản xuất. 50 2.2 Lĩnh vực dịch vụ: 51 2.3 Những khó khăn và triển vọng. 54 2.4 Triển vọng xuất khẩu. 55 2.5 Kiến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Lào phát triển. 55 II. BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG LÀO CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX). 56 1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu. 56 2. Nâng cao hiệu quả công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu. 61 3. Nâng cao hiệu quả công tác bán hàng xuất khẩu tại công ty. 62 4. Nâng cao sức cạnh tranh hàng xuất khẩu tại công ty. 66 5. Xây dựng và củng cố tiềm lực vô hình của công ty trong hoạt động xuất khẩu. 68 6. Nâng cao hiệu quả công tác huy động và sử dụng vốn trong hoạt động xuất khẩu. 70 7. Hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu. 72 8. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên. 73 III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ VỀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - LÀO. 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY