Đề tài 1 số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động gia công hàng xuất khẩu

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU 3 1-/ VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 3 1.1. Vị trí của hoạt động gia công hàng xuất khẩu trong thương mại quốc tế. 3 1.2. Khái quát về gia công hàng xuất khẩu. 5 1.3. Lợi ích của gia công hàng xuất khẩu trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam. 8 2-/ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG QUỐC TẾ. 9 2.1 Đặc điểm của hợp đồng gia công quốc tế. 9 2.2 Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng gia công quốc tế. 10 3. VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU. 14 4-/ CÁC CÔNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ. 16 4.1. Định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư. 16 4.2. Chính sách về thuế. 17 4.3. Hạn ngạch. 17 5-/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU. 17 5.1. Một số chỉ tiêu định tính. 17 5.2. Chỉ tiêu về định lượng. 18 6-/ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU. 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU 24 1-/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 24 1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thương mại. 24 1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Vụ đầu tư. 25 2-/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU TRONG THỜI GIAN QUA. 27 2.1. Thời gian từ 1992 trở về trước. 27 2.2. Từ khi Nhà nước thực hiện chính sách “mở cửa” nền kinh tế. 28 2.3. Những tồn tại, hạn chế của hoạt động gia công quốc tế và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công quốc tế ở Việt Nam. 35 3-/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU. 39 3.1. Quá trình thực hiện chế độ quản lý đối với hoạt động gia công - những phát sinh và vướng mắc. 39 3.2. Các chính sách phát triển gia công. 55 3.3. Các kế hoạch phát triển hàng gia công. 56 3.4. Vấn đề về giám sát hợp đồng gia công. 58 4-/ ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CHUNG CỦA CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU. 59 4.1. Ưu điểm. 59 4.2. Nhược điểm. 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU 63 1-/ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM. 63 1.1 Đẩy mạnh hoạt động gia công quốc tế trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển kinh tế hướng ra xuất khẩu, khai thác tối đa những lợi thế so sánh của đất nước. 64 1.2. Coi sự phát triển của hoạt động gia công quốc tế như một phương sách hữu hiệu để giải quyết các vấn đề xã hội về lao động, việc làm. 65 1.3. Đẩy mạnh hoạt động gia công quốc tế trên cơ sở huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước. 65 1.4.Đẩy nhanh các hoạt động điều tiết vĩ mô của Nhà nước làm nền tảng cơ bản cho việc phát triển kinh tế một cách năng động. 66 2-/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 67 3-/ NHỮNG BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG QUỐC TẾ. 69 3.1. Tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động gia công hàng xuất khẩu. 69 3.2 Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hàng gia công. 71 3.3. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý. 72 4-/ NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG QUỐC TẾ. 74 4.1. Về vấn đề đăng ký thủ tục hải quan. 74 4.2. Kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu. 75 4.3. Kiểm tra đối chiếu định mức tiêu hao nguyên phụ liệu. 76 4.4. Thanh khoản hợp đồng gia công. 76 4.5. Về vấn đề giá cả gia công. 77 5-/ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG NHANH TỐC ĐỘ SẢN XUẤT HÀNG GIA CÔNG. 78 5.1. Biện pháp đầu tư. 78 5.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 78 5.3. Cải tiến thủ tục xuất nhập khẩu. 78 KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY