Đề án Phân tích hoạt động sản xuất, tài chính của công ty cổ phần Thiên An

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU 1 LỜI MỞ ĐẦU .2 CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .3 1.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3 1.1.1.Khái niệm ,đối tượng phân tích tài chính . 3 1.1.1.1.Khái niệm 3 1.1.1.2.Đối tượng của phân tích tài chính . 3 1.1.2.Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính . .4 1.2.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5 1.2.1. Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính .5 1.2.1.1.Bảng cân đối kế toán 5 1.2.1.2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 5 1.2.2. Phương pháp phân tích tài chính .5 1.2.2.1. Phương pháp so sánh . . 5 1.2.2.2.Phương pháp tỷ lệ 6 CHƯƠNG 2:TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ – HÀ NỘI QUA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN AN 7 2.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH .8 2.2.1. Phân tích tình hình hiệu quả kinh tế tổng hợp 11 a)Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí: .11 b)Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .11 c) tỷ suất lợi nhuận ảnh hưởng bởi các yếu tố khác: 12 2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 14 a) Sức sản xuất của vốn cố định 14 b) Sức sinh lời của vốn cố định . .14 c) Sức sản xuất của vốn lưu động 15 d) Sức sinh lời của vốn lưu động .16 e) Sức sinh lợi của vốn kinh doanh: . . . 16 f) Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu: . 17 2.2.3. Phân tích chung tình hình tài chính: . . 18 a) Hệ số tài trợ: .18 b) Hệ số nợ trên nguồn vốn qua CSH: .19 c) Hệ số nợ trên tổng tài sản: . .19 2.2.4. Tình hình thanh toán: . 20 2.2.5. Phân tích khả năng thanh toán: . . . .21 2.2.6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 21 2.2.6.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp . .21 2.2.6.2. Các yếu tố bên ngoài 22 CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ . 24 3.1. GIẢI PHÁP . 24 3.1.1. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty . 24 3.1.2 Giải pháp về tài chính vốn 25 3.1.3 Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 25 3.1.4. Giải pháp về thị trường 26 3.2. KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY 26 KẾT LUẬN: . . .37 DANH MỤC BẢNG BIỂU. Bảng 1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần Thiên An qua 3 năm 2008 – 2010. Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thiên An. Bảng 3 : Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí và doanh thu của công ty. Bảng 4: Sức sản xuất của vốn cố định. Bảng 5: Sức sinh lời của vốn cố định. Bảng 6: Sức sản xuất của vốn lưu động. Bảng 7: Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Bảng 8: Sức sinh lời của vốn kinh doanh. Bảng 9: Sức sinh lời của vốn lưu động. Bảng 10: hệ số tài trợ. Bảng 11: hệ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu. Bảng 12: Hệ số nợ trên tổng tài sản. Bảng 13: Tỉ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả. Bảng 14. Khả năng thanh toán tổng quát.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY