Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dệt may tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU3 1.1. Thị trường xuất khẩu hàng hóa . 3 1.1.1. Khái niệm về thị trường xuất khẩu . 3 1.1.2. Phân loại về thị trường xuất khẩu . 3 1.2. Mở rộng thị trường xuất khẩu . 5 1.2.1. Khái niệm về mở rộng thị trường . 5 1.2.2. Vai trò của mở rộng thị trường xuất khẩu . 6 1.2.3. Phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu . 7 1.2.4.Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu8 1.2.4.1.Các chỉ tiêu đo lường hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng . 8 1.2.4.2.Các chỉ tiêu đo lường hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều sâu9 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu11 1.2.5.1. Các nhân tố thuộc về quốc gia xuất khẩu . 11 1.2.5.2.Các nhân tố thuộc về nước nhập khẩu . 12 1.2.6. Các vấn đề đặt ra để mở rộng thị trường xuất khẩu . 14 1.2.7. Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu . 15 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨT RAU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG18 2.1. Thực trạng mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam18 2.1.1. Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam hiện nay . 18 2.1.2. Thực trạng mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam22 2.1.2.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau quả Việt Nam22 2.1.2.2.Thực trạng thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam23 2.1.2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những năm qua . 30 2.2. Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng Không . 36 2.2.1. Khái quát chung về Công ty . 36 2.2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 36 2.2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh . 38 2.2.2. Tình hình hoạt động xuất khẩu rau quả tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không.40 2.2.2.1. Chủng loại sản phẩm40 2.2.2.2. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Công ty giai đoạn 2003 – 200741 2.2.2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty giai đoạn 2004 – 2007 43 2.2.2.4.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mở rộng thị trường của Công ty giai đoạn 2003 - 2007 . 46 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty55 2.2.3.1. Những thành công . 55 2.2.3.2. Những tồn tại56 2.2.3.3. Nguyên nhân những tồn tại57 CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨURAU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG61 3.1. Phương hướng và triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2010 . 61 3.1.1. Phương hướng . 61 3.1.2. Thách thức và triển vọng mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả trong thời gian tới62 3.1.2.1. Thách thức và triển vọng của ngành rau quả Việt Nam . 62 3.1.2.2. Thách thức và cơ hội mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không . 65 3.2. Phương hướng và mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không . 67 3.2.1. Phương hướng . 67 3.2.2. Mục tiêu xuất khẩu rau quả của công ty giai đoạn 2010 - 2015 . 69 3.3. Một số giải pháp và đề xuất nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không . 70 3.3.1. Đề xuất đối với nhà nước . 70 3.3.1.1.Tiến hành rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất quy mô lớn để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu . 70 3.3.1.2. Nhà nước cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với ngành hàng rau quả . 72 3.3.1.3. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp rau quả . 74 3.3.2. Giải pháp từ phía doanh nghiệp . 76 KẾT LUẬN85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY