Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và phụ tùng ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu Euro Auto

Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và phụ tùng ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu Euro AutooMỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EURO AUTO . 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3 2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 4 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 4 4. Nguồn lực của công ty. 4 5. Kết quả kinh doanh qua các năm qua các năm gần đây. 5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY EURO AUTO 8 1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto. 8 1.1 Cơ hội đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto. 8 1.1.1 Về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. 8 1.1.2 Về nhập khẩu linh kiện phụ tùng. 9 1.2 Thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto. 10 2. Kết quả hoạt động nhập khẩu ở Công ty Euro Auto. 11 2.1 Kim ngạch nhập khẩu qua các năm11 2.2 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo phương thức. 12 2.3 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo mặt hàng. 13 2.4 Thị trường nhập khẩu. 14 2.5 Hiệu quả của hoạt động nhập khẩu. 15 3. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Euro Auto. 17 3.1 Những điểm mạnh. 17 3.1 Những điểm yếu. 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY EURO AUTO . 21 1. Mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto trong thời gian tới 21 2. Một số biện pháp chủ yếu 21 2.1 Đối với Công ty. 21 2.1.1 Tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ NK21 2.1.2 Chủ động nguồn vốn cho công tác nhập khẩu. 22 2.1.3 Tạo dựng mối quan hệ bền vững với đối tác nhập khẩu. 23 2.1.4 Đa dạng hoá phương thức nhập khẩu. 24 2.1.5 Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thực hiện hợp đồng NK. 24 2.2 Đối với Chính Phủ. 32 2.2.1 Giải pháp vi mô. 37 2.2.1.1 Xúc tiến thương mại 37 2.2.1.2 Gắn nhu cầu trong nước với sản xuất và nhập khẩu. 37 2.2.2 Giải pháp vĩ mô. 32 2.2.2.1 Cơ chế, chính sách quản lý nhập khẩu. 32 2.2.2.2 Chính sách tài chính. 33 2.2.2.3 Chính sách nguồn nhân lực. 35 KẾT LUẬN . 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY