Đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 1. Trình bày tóm tắt lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác. Hãy so sánh và làm rõ sự khác nhau về chất giữa CNXH không tưởng và CNXH khoa tưởng. CÂU2: Vì sao nói tư tưởng XHCN trước mác là XHCN không tưởng? Làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa CNXH khoa học và CNXH không tưởng Câu 3. Phân tích giá trị của CNXH không tưởng, đặc biệt là CNXH không tưởng- phê phán thế kỷ Xix – Tiền đề tư tửông của CNXH khoa học câu 4. CNXH khoa học được ra đời từ những vấn đề khách quan nào ? Trình bày tóm tắt đối tượng nghiên cứu của CNXH khoa học . Câu 5. Phân tích vai trò của Mác- Ăngghen đối với sự ra đời của CNXH khoa học. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận CNXH khoa học trong điều kiện của nước ta. câu 6 Trình bày giai đoạn phát triển chủ yếu của CNXH khoa học Câu 7. Giai cấp công nhân là gì? vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu CNTB và xây dựng CNXH, CNCS ? câu 8. Phân tích khái niệm “ Giai cáp công nhân “ và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Câu 9. Trình bày những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân việt Nam và nêu những ảnh hưởng của nó đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nước ta Câu 10. Trình bày những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Câu 11: Tại sao nói Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mác –Lênin với phong trào công nhân .Liên hệ với quá trình ra đời của đảng Cộng Sản Việt Nam. Câu 12. Vì sao nói Đảng Công Sản là nhân tố quyết định trước tiên trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? liên hệ với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . Câu 13. Trình bày tính tất yếu và đặc điểm của cách mạng XHCN câu 14. Vì sao nói cách mạng XHCN là quy luật phổ biến của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Câu 15: Trình bầy lý luận cách mạng không ngừng cuả chủ nghĩa Mác Lênin.Đảng ta đã vân dụng lý luận này trong quá trìng cách mạng Việt Nam như thế nào? Câu 16. Trình bầy những đạc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa .Phân tích những đặc của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Câu 17.Trình bầy nững bài học kinh nghiệm trong quá trfnh đổi mới của Đảng ta và nêu ở đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Câu 18. Thời đại là gì? Phân tích nội dung cơ bản của thời đại ngày nay. Câu 19. Tại sao nói nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là sự quá độ từ CNTB lên CNXH ? Câu 20. Phân tích những vấn đề về thời đại trong điều kiện hiện nay. ý nghĩa của việc nhận thức những vấn đề đó đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay ở Việt Nam Câu 21:Tại sao nói quá độ lên CNXH ở Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu lich sử ? Câu 22. Nêu những nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ? Câu 23. Phân tích tính tất yếu, đặc điêm và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH Câu24: * Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của cấp công nhân. * Vai trò của ĐCS đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. * Tính tất yếu của TKQĐ từ CNTB lên CNXH. * Vị trí liên minh công nhân - nông dân - trí thức. * Vấn đề liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay. * Khái niệm dân chủ? Bản chất của dân chủ XHCN? Câu 25. Khái niệm dân tộc? Cơ sở lý luận và thực tiễn của cương lĩnh dân tộc Câu 26. Phân tích những đặc điểm hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Câu 27. Trình bầy mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị XHCN. Nêu những nét khái quát thành tựu của 10 năm đổi mới vừa qua trong đổi mới hệ thóng chính trị . Câu 28. Dân chủ là gì? Trình bày bản chất của dân chủ XHCN? câu 29. Trinh bày những nhiệm vụ cần thực hiện để đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta. Câu 30. Trình bày đặc điểm và xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Câu 31. Trình bày tính tất yếu và những nội dung cơ bản của liên minh Công – Nông – Tri thức trong cách mạng XHCN Câu 32. phân tích tính tất yếu của liên minh công - nông – trí thức ở Việt Nam hiện nay ? Câu 33: Dân tộc là gì? trình bầy 2 xu hướng của phong trào dân tộc. Phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Câu 34. Trình bầy nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác –Lênin. Nêu phương hướng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay. Câu35. Trình bầy nguồn gốc, bản chất và tính chất của tôn giáo Câu 36: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong CNXH. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY