Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị, tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Giới thiệu về lâm sản ngoài gỗ 1.1.1. Khung phân nhóm lâm sản ngoài gỗ của các nước châu Á Thái Bình Dương theo công dụng 1.1.2. Khung phân nhóm lâm sản ngoài gỗ ở việt nam theo công dụng. 1.2. Tổng quan về lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam 1.2.1. Tình hình khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam 1.2.2. Tình hình quản lý LSNG ở Việt Nam 1.2.3. Tình hình nghiên cứu LSNG ở Việt Nam 1.3. Tiềm năng của lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam 1.3.1. Tiềm năng của lâm sản ngoài gỗ trên quan điểm sinh học 1.3.2. Tiềm năng lâm sản ngoài gỗ trên quan điểm kinh tế 1.3.2.1. Kinh tế hộ gia đình 1.3.2.2. Kinh tế quốc dân 1.3.3. Những bài học về quản lý Lâm Sản Ngoài Gỗ 1.4. Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu 1.4.1. Lịch sử hình thành 1.4.2. Điều kiện tự nhiên: 1.4.2.1. Vị trí địa lý: 1.4.2.2. Địa chất-địa mạo: 1.4.2.3. Khí hậu: 1.4.3. Giá trị tài nguyên thiên nhiên 1.4.3.1. Rừng mưa nhiệt đới 1.4.3.2. Tài nguyên biển 1.4.4. Giá trị tài nguyên nhân văn 1.4.4.1. Các di sản văn hóa vật thể 1.4.4.2. Các di sản văn hóa phi vật thể 1.4.5. Điều kiện kinh tế-xã hội 1.4.5.1. Dân số, dân tộc và lao động 1.4.5.2. Kinh tế 1.4.6. Cơ sở hạ tầng của Đảo 1.4.6.1. Giao thông 1.4.6.3. Điện – Nước 1.4.6.2. Thông tin liên lạc 1.4.7. Vài nét về Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm CHƯƠNG 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN 3.1. Mô tả thực trạng khai thác và sử dụng LSNG tại địa phương 3.1.2. Các loại lâm sản ngoài gỗ chủ yếu được khai thác tại địa phương 3.1.3. phân loại LSNG theo mục đích sử dụng của người dân địa phương 3.1.4. Đối tượng khai thác và cách thức khai thác LSNG 3.1.4.1. Đối tượng khai thác 3.1.4.2. Cách thức khai thác, thu hái và bảo quản LSNG tại địa phương 3.2. Thực trạng quản lý, khai thác và sử dụng lâm sản ngoai gỗ tại khu dự trử sinh quyển Cù Lao Chàm 3.2.1. Thực trạng về quản lý 3.2.1.1. Đối với BQL rừng 3.2.1.2. Đối với người dân 3.2.2. Thực trạng về khai thác và sử dụng 3.2.2.1. Đối với BQL 3.2.2.2. Đối với người dân Bảng 3.5: Một số loài LSNG thường được người dân địa phương sử dụng 3.3. Mục tiêu của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó LSNG dựa vào sự phụ thuộc của người dân địa phương 3.3.1. Sự phù hợp của các mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong thực trạng địa phương 3.3.1.1. Mục tiêu bảo tồn 3.3.1.2. Mục tiêu của người dân địa phương trong việc quản lý LSNG 3.3.2. Nhu cầu của người dân đối với lâm sản ngoài gỗ 3.3.2.1. Đối với LSNG có tính hàng hóa 3.3.2.2. Đối với LSNG phục vụ cho nhu cầu tại chỗ 3.3.3. Những thế mạnh khi kết hợp mục tiêu quản lý để bảo tồn với sự tham gia của người dân 3.3.3.1. Mục tiêu quản lý để bảo tồn và sự tham gia của người dân 3.3.3.2. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của việc khai thác LSNG ở địa phương 3.4. Các biện pháp quan lý và phát triển bền vững LSNG có sự tham gia cộng đồng địa phương trên cơ sở KBT và người dân cùng có lợi. 3.4.1. Các giải pháp mang tính hưởng lợi đối với người dân Bảng 3.6. Một số ý kiến của người dân 3.4.2. Các giải pháp mang tính bảo tồn đa dạng sinh học 3.4.2. Các giải pháp mang tính bảo tồn đa dạng sinh học KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY