Đánh giá tác động môi trường xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu 1, Bà Rịa Vũng Tàu

?MỤC LỤC MỤC LỤC . .1 Chương một . .4 ĐẶT VẤN ĐỀ 4 1.1 LỜI NÓI ĐẦU . .4 1.2 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO . .4 1.3 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO . 5 1.4 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO . .6 1.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 6 Chương hai . 6 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ 6 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP . .7 2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP . .7 2.2.1 Quy trình công nghệ . .7 2.2.2 Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất . 9 2.2.3 Nguồn điện và nước . .9 2.3 LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI . 9 Chương ba . .11 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC CÔNG TY 11 3.1 VỊ TRÍ XÍ NGHIỆP . 11 3.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU . 11 3.2.1 Nhiệt độ không khí . .12 3.2.2 Độ ẩm không khí . .12 3.2.3 Lượng mưa . 13 3.2.4 Lượng bốc hơi . .13 3.2.5 Gió và hướng gió . .13 3.2.6 Độ bền vững khí quyển . .13 3.3 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC DỰ ÁN . .14 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích khí . .14 3.3.2 Đánh giá chất lượng không khí khu vực sản xuất . .14 3.4 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC . .15 3.5 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI KHU VỰC XÍ NGHIỆP . 16 Chương bốn . 20 TÁC ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI SẢN TỚI MÔI TRƯỜNG 20 4.1 CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH . 20 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC . .21 4.3 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ . .21 4.3.1 Tác hại của các chất ô nhiễm không khí . .21 4.3.2 Các chất ô nhiễm không khí tại xưởng chế biến hải sản . 23 4.3.3 Ô nhiễm do tiếng ồn . 24 4.3.4 Ô nhiễm do bụi . .24 4.3.5 Khói thải của máy phát điện . .25 4.3.6 Khí thải quá trình sấy hải sản . 26 4.3.7 Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải . .28 4.4 TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC . .28 4.4.1 Tác động của các chất gây ô nhiễm nước . .28 4.4.2 Nước thải sinh hoạt . .29 4.4.3 Nước thải sản xuất . 30 4.4.4 Nước mưa chảy tràn . 30 4.5 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT THẢI RẮN . 30 4.5.1 Chất thải sản xuất . .30 4.5.2 Chất thải sinh hoạt . 31 Chương năm . .32 CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾ CÁC TÁC ĐỘNG CÓ HẠI 32 5.1 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ . .32 5.1.1 Khống chế mùi hôi . .32 5.1.2 Khống chế ô nhiễm khí thải của máy phát điện . .32 5.1.3 Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung . .33 5.1.4 Khống chế các yếu tố vi khí hậu . .33 5.2 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . .34 5.2.1 Nước thải sinh hoạt . .34 5.2.2 Nước thải sản xuất . 34 5.2.3 Nước mưa chảy tràn . 37 5.3 PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN . .37 5.3.1 Phế liệu sản xuất . .37 5.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt . .38 5.4 VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ . 38 5.4.1 Vệ sinh và an toàn lao động . 38 5.4.2 Phòng chống các sự cố ô nhiễm . 39 5.5 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM . 40 5.5.1 Giám sát chất lượng không khí . .40 5.5.2 Giám sát chất lượng nước . .40 5.6 CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT . .41 5.6.1 Chi phí cho hệ thống xử lý nước thải . .41 5.6.2 Chi phí cho chương trình giám sát môi trường . .41 KẾT LUẬN . .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44 PHỤ LỤC . .45 1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHU VỰC NHÀ MÁY . .46 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU CAO ỐNG KHÓI . 48 3. CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM . .49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY