Đánh giá tác động môi trường khu dân cư phú mỹ huyện Bình Chánh

MỞ ĐẦU 6 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 6 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM). 7 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM . 9 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM . 9 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 11 1.1. TÊN DỰ ÁN 11 1.2. CHỦ DỰ ÁN 11 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 11 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 11 1.4.1. HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 11 1.4.2. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 12 1.4.3. CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN 26 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 28 2.1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA CHẤT 28 2.1.2. ĐẶC ĐIỂM THUỶ VĂN 29 2.1.3. KHÍ HẬU THỜI TIẾT 29 2.1.4. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN SINH HỌC KHU VỰC DỰ ÁN 31 2.1.5. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 31 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 35 2.2.1. LĨNH VỰC KINH TẾ 35 2.2.2. VĂN HOÁ XÃ HỘI. 36 2.2.3. QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN 38 2.2.4. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011. 39 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 45 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 45 3.1.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG 45 3.1.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 46 3.1.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 62 3.1.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 73 3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 73 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG. 75 4.1. NGUYÊN TẮC CHUNG 75 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐỌAN THIẾT KẾ DỰ ÁN 75 4.3 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐỌAN ĐỀN BÙ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN 76 4.3.1. PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 76 4.3.2. PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC. 85 4.4. KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ 86 4.4.1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU DÂN CƯ 86 4.4.2. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 87 CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 99 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 99 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 106 CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 108 6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 108 6.2. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 108 KẾT LUẬN 109 1. KẾT LUẬN 109 2. KIẾN NGHỊ. 109 3. CAM KẾT 110 PHẦN PHỤ LỤC 112 PHỤ LỤC 1. 113 PHỤ LỤC 2. 115 Viện Nghiên Cứu KHKT-BHLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 115 VIỆT NAM . 115 PHỤ LỤC 3. 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY