Đánh giá DTM Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

MỤC LỤCTrang MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 6 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 6 2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7 2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý. 7 2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật. 8 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM . 10 * Phương pháp tham vấn cộng đồng. 10 * Phương pháp thống kê:. 11 * Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các quy định của TCVN:. 11 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM . 11 4.1. Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 11 4.2. Tổ chức thực hiện. 12 CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 14 1.1. TÊN DỰ ÁN 14 1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 14 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 14 1.4. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 15 1.4.1. Loại hình hệ thống thoát nước. 15 1.4.2. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa. 17 1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa. 17 1.4.2.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa. 17 1.4.2.3. Tính toán mạng lưới nước mưa. 18 1.4.2.4. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa. 19 1.4.3. Xây dựng hệ thống thoát nước thải 19 1.4.3.1 Sơ đồ thoát nước thải 19 1.4.3.2. Lưu vực thoát nước thải 20 1.4.3.3. Lưu lượng nước thải 20 1.4.3.4. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải 23 1.4.4. Kế hoạch thực hiện. 30 1.4.5. Tổng mức đầu tư 31 1.4.6. Mục tiêu của dự án. 31 1.4.7. Ý nghĩa của dự án. 32 CHƯƠNG II: 33 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI 33 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 33 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất. 33 2.1.1.1.V ị trí địa lý. 33 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình. 33 2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:. 33 2.1.2. Khí tượng. 33 2.1.3. Địa chất thủy văn. 34 2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên. 35 2.1.4.1. Tài nguyên nước:. 35 2.1.4.2. Tài nguyên rừng và đất rừng:. 35 2.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản:. 35 2.1.5. Tài nguyên du lịch. 36 2.1.5.1. Tài nguyên du lịch lịch sử:. 36 2.1.5.2. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên:. 36 2.1.5.3. Tài nguyên du lịch văn hóa:. 36 2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 36 2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế. 36 2.2.1.1. Thương mại – dịch vụ - du lịch:. 37 2.2.1.2. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:. 37 2.2.1.3. Phát triển Nông – Lâm nghiệp. 37 2.2.1.4. Giao thông vận tải 38 2.2.2 Tình hình phát triển xã hội 39 2.2.2.1. Dân số. 39 2.2.2.2. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập. 39 2.2.2.3. Y tế. 39 2.2.2.4. Giáo dục. 40 2.2.2.5 An ninh trật tự 40 2.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 41 2.4. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 42 2.4.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:. 42 2.4.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải:. 43 2.5. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:. 43 2.6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 44 2.6.1. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án. 45 2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt. 48 2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm . 52 2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải 54 2.6.5. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất:. 55 KẾT LUẬN CHUNG 58 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 60 3.1. NGUỒN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG 60 3.1.1. Nguồn gây tác động. 60 3.1.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 60 3.1.1.2. Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước. 60 3.1.2. Đối tượng gây tác động. 61 3.1.3. Quy mô bị tác động của dự án:. 62 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN 63 3.2.1. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải 63 3.2.2. Trạm bơm nước thải 63 3.2.3. Trạm xử lý nước thải 64 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 66 3.3.1. Tác động đến môi trường không khí 73 3.3.2. Tác động đến môi trường nước. 83 3.3.3. Tác động đến môi trường đất 86 3.3.4. Tác động của chất thải rắn- CTR 88 3.3.5. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan. 91 3.3.6. Tác động đến đời sống kinh tế- xã hội 93 3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT , ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 96 CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG 99 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 99 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 100 4.2.1. Các biện pháp chung. 101 4.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. 102 4.2.1.1. Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi 102 4.2.1.2. Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công:. 103 4.2.1.3. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: 103 4.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước. 104 4.2.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất. 105 4.2.5. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn. 105 4.2.6. Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan. 106 4.2.7. Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công. 106 4.2.8. Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế- xã hội 107 4.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 108 4.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom . 108 4.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải 109 4.3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật 109 4.3.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 110 4.3.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. 112 4.3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 113 4.3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn. 113 4.3.4. Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội 114 4.4. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI. 114 4.4.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ. 114 4.4.2. Biện pháp phòng chống thiên tai 115 4.5. VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG 115 4.6. BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 115 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 118 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 118 5.1.1. Giai đoạn chuẩn bị 118 6.1.2. Giai đoạn xây dựng. 118 5.1.3. Giai đoạn vận hành. 119 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT). 121 5.3. CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 122 5.3.1. Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn. 122 5.3.2. Giám sát chất lượng nước. 123 5.3.3. Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh. 125 CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 128 6.1. TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 128 6.2. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 128 6.3. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 129 6.4. PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 129 6.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 131 6.6. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 131 6.6.1. Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng. 131 6.6.1.1. Sự cần thiết của dự án:. 132 6.6.1.2. Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án :. 132 6.6.1.3. Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn :. 132 6.6.2. Kết luận. 132 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135 I. KẾT LUẬN 135 II. KIẾN NGHỊ. 136 PHỤ LỤC 138 MỞ ĐẦU1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁNĐiện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. Với diện tích tự nhiên là: 9.554,107 km2, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Điện Biên ở Tây Bắc Việt Nam. Thành phố nằm trong khu thung lũng Mường Thanh với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 6 km. Chính vì điều này mà có khi nó còn được gọi là "lòng chảo Điện Biên". Điện Biên Phủ được xem là một thành phố nằm ở biên giới vì chỉ cách biên giới với Lào khoảng 35 km. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 6 và 279. Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông, các phía còn lại giáp huyện Điện Biên. Thành phố Điện Biên Phủ có sông Nậm Rốm chảy qua, Thành phố còn là đầu mối giao thông quan trọng của 2 tuyến quốc lộ : Quốc lộ 279 nối Thành phố Điện Biên với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nư­ớc Lào phía Tây qua Cửa khẩu Tây Trang. Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đư­ờng cấp 4 miền núi. Thành phố Điện Biên Phủ là thành phố thuộc khu vực miền núi phía Bắc, là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh Điên Biên. Hiện thành phố đang là đô thị loại III đang phấn đấu là đô thị loại II trong tương lai. Theo điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố cần đáp ứng các yêu cầu phát triển là Đô thị loại II trong tương lai điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung của cả nước và chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh Điện Biên Tuy nhiên các công trình về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải hiện chưa được đầu tư xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân trong khu vực dự án. HÖ thèng tho¸t n­íc chung hiÖn nay ®­îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1997 vµ 2000, không được nạo vét thường xuyên nên hệ thống thoát n­ước hiện không đáp ứng đ­ược khả năng tiêu thoát n­ước. Vào mùa mưa xuất hiện tình trạng ngập úng, mất vệ sinh xảy ra trên địa bàn thành phố. Hệ thống thoát nước chung, n­ước m­ưa và n­ước thải thoát chung vào cùng một mạng lưới cống, xả trực tiếp xuống sông Nậm Rốm. Do không có hệ thống tách nước thải, thu gom nước thải để xử lý, khử trùng gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng đồng thời n­ước sông Nậm Rốm đã bị ô nhiễm, gây mùi hôi thối, khó chịu cho khu vực xung quanh đặc biệt là khi không có mư­a hoặc khi không đ­ược thau rửa từ nước của các sông nhánh đổ vào. Ô nhiễm môi trường do nước thải tại thành phố Điên Biên Phủ đã và đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, môi trường tự nhiên và ảnh hưởng không nhỏ tới vẻ đẹp cảnh quan của thành phố vốn được coi là trong lành, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mà vấn đề môi trường đang là mối quan tâm của toàn nhân loại. Trong tương lai thành phố Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II, để tương xứng với vị trí chiến lược của mình, thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, cải tạo, nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố. Vì các lý do trên, Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sẽ đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của nhân dân địa phương cùng tất các các nghành các cấp, các ngành, nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, và khu vực Tây Bắc nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY