Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1991 - 2006

Luận văn thạc sỹ 135 trang: Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, lạc hậu, lao động thủ công là chính nên hiệu quả kinh tế thấp, tổng sản phẩm xã hội quy mô nhỏ, bình quân thu nhập đầu người rất thấp. Để xây dựng đất nước hướng tới mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ngay từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã xác định rõ phương thức là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội X của Đảng xác định: " . tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước đang phát triển có thu nhập thấp". [27, 186] Hà Tây (cũ) là tỉnh thuộc vùng châu thổ Sông Hồng, phía Đông giáp Thủ đô Hà Nội, phía Đông nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Bắc giáp hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, phía tây giáp tỉnh Hoà Bình. Hà Tây là vùng đất nối liền giữa miền Tây Bắc và vùng trung du Bắc Bộ với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; có địa hình đa dạng: miền núi, trung du và đồng bằng rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Hà Tây bao bọc Thành phố Hà Nội từ phía tây xuống phía nam, nằm liền kề với vùng tam giác kinh tế trọng điểm (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Do có điều kiện thuận lợi trên, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân dân và chính quyền Hà Tây đã phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức để thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước khi sáp nhập vào Thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tây đã có những chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng kinh tế khá cao; cơ cấu kinh tế xã hội chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hoá; văn hoá, giáo dục, y tế và công tác xã hội có những tiến bộ đáng kể; điều kiện sống và mức sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, Hà Tây cũng còn nhiều hạn chế và đứng trước nhiều vấn đề nảy sinh: phát triển kinh tế chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng, cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu; chưa phát triển bền vững và đi vào chiều sâu; thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân chung cả nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và trong nội bộ từng ngành kinh tế còn nhiều hạn chế: vấn đề chuyển dịch đất nông nghiệp, phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao động đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Hà Tây phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì vậy, nghiên cứu quá trình Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 1991 - 2006, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với địa phương mà còn có giá trị tham khảo trên phạm vi cả nước. Trong khi triển khai đề tài "Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1991 - 2006)" cho luận văn thạc sỹ của mình thì tỉnh Hà Tây còn là đơn vị hành chính độc lập, đến năm 2008, Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội. Việc Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội (1991 - 2006) là một thực tế với những chủ trương, kế hoạch, giải pháp và hiệu quả cụ thể. Nay Hà Tây không còn là đơn vị hành chính độc lập, một Đảng bộ riêng nhưng vấn đề trên đã trở thành một phần lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Hà Tây trong sự nghiệp đổi mới. Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả kiên định chọn vấn đề “Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1991 - 2006” làm đề tài luận văn thạc sỹ. Chương 1 ĐẢNG BỘ HÀ TÂY LÃNH ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ (1991 – 1995) 1.1. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1.1.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế 1.1.2. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1.2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới 1.3. Đảng bộ Hà Tây lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn (1991 – 1995) 1.3.2. Những chủ trương, giải pháp chính lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1991 – 1995) Chương 2 ĐẢNG BỘ HÀ TÂY LÃNH ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ (1996 – 2006) 2.1. Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương 1996 – 2000 2.1.1. Đặc điểm tình hình tỉnh Hà Tây trong giai đoạn mới 2.1.2. Những chủ trương của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1995 – 2000) 2.2. Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương 2001 - 2006 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM 3.1. Kết quả và hạn chế chủ yếu 3.1.1. Thành tựu kinh tế chủ yếu 3.1.2. Hạn chế 3.2. Một số kinh nghiệm 3.2.1. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trên cơ sở thế mạnh của địa phương để đề ra kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế. 3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn liền với xây dựng, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất. 3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn liền với giải quyết hợp lý các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển bền vững. 3.2.4. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY