Công ty thương mai và dịch vụ (TSC)

MỤC LỤC Lời nói đầu. Lời cảm ơn. Chương I: Không ngừng củng cố và phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ cấp thiết của doanh nghiệp trong cơ chế mới. I.Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm. 1.Khái niệm tiêu thụ. 2. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm. 3. Vị trí của công tác tiêu thụ II.Những nội dung cơ bản của quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp. 1.Điều tra đánh giá nhu cầu thị trường. 2. Xây dựng chính sách giá. 3. Thiết lập các đại lý tiêu thụ. 4. Tìm kiếm khách hàng. 5. Thương lượng đàm phán. 6. Giao nhận sản phẩm. 7. Các dịch vụ trong quá trình tiêu thụ. III.Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 1.Các nhân tố chủ quan. 2.Các nhân tố khách quan. 3.Tính tất yếu của việc không ngừng củng cố và phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 3.1.Thị phần của doanh nghiệp. 3.2.Thực chất của củng cố và phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm. Chương II: Thực tế công tác tiêu thụ tại công ty thương mại và dịch vụ. I. Quá trình hình thành, phát triển và một số đặc điểm chủ yếu của công ty TSC. 1.Quá trình hình thành và phát triển. 2.Một số đặc điểm chủ yếu. II. Tính chất sản phẩm của công ty thương mai và dịch vụ (TSC). III. Thực trạng công tác tiêu thụ hàng hoá dịch vụ của công ty TSC. 1.Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong một số năm gần đây. 2.Công tác tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường nội địa. 3.Công tác tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường quốc tế. IV. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TSC. 1.Những tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩmtại công ty TSC. 2.Nguyên nhân của những tồn tại. Chương III. Một số đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TSC. 1.Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 2.Tổ chức lại và ổn định bộ máy-nâng cao trình độ phục vụ khách hàng. 3.Đẩy mạnh khai thác khách hàng, mở rộng thị trường. 4.Thực hiện các biện pháp chung về quản lý kinh doanh dịch vụ thương mại. 5.Tăng cường các hoạt động yểm trợ tiêu thụ sản phảm. 6.Một số kiến nghị đối với nhà nước. Kết luận. Mục lục. Tài liệu tham khảo. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1-/ Một số vấn đề kinh tế thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường Việt Nam - NXB Thống kê - 2001 2-/ Marketing căn bản của phillip kotler - NXB Thống kê - 2001. 3-/ Marketing trong quản trị kinh doanh - NXB Thống kê - 2001. 4-/ Một số kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh - Tạp chí tài chính - 2001. 5-/ Những vấn đề cơ bản của quản trị kinh doanh - NXB khoa học - Kỹ thuật Hà Nội - 2001. 6-/ Điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty TSC. 7-/ Các tài liệu khác của công ty TSC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY