Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU Từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường thì bộ mặt nước ta đã có nhiều thay đổi. Từ một nước nhập siêu trên tất cả các lĩnh vực thì nay đã có nhiều lĩnh vực có mặt hàng xuất khẩu. Đời sống nhân dân ngày càng no ấm, sản xuất ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước ta luôn đặt mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh. Chính vì vậy BHXH là một trong những chính sách được quan tâm hàng đầu. BHXH thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm hơn trong qua trình lao động sản xuất và việc tiếp cận với chính sách BHXH là nhu cầu tất yếu khách quan của mọi NLĐ. Trong xu thế hội nhập như hiện nay, việc tăng cường sự hoạt động của công tác BHXH càng trở nên quan trọng trong việc góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển xã hội một cách bền vững. Các chế độ BHXH đã góp phần ổn định đời sống của NLĐ và gia đình họ trong qua trình làm việc, khi hết tuổi lao động hay khi gặp các rủi ro trong cuộc sống mà không mà không giải quyết được hậu quả của rủi ro đó. Tuy nhiên, ở nước việc thực hiện chính sách BHXH còn nhiều hạn chế, nhất là trong công tác thu BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn tránh trách nhiệm nhiệm đóng BHXH của NSDLD đối với NLĐ còn xảy ra khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân lý giải tình trang trên, nguyên nhân chính là do các bên tham gia chưa đầy đủ, cơ chế chính sách và chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe các đối tưọng. Vì vậy, rất cần các biện pháp tích cực của Chính Phủ cũng như các cơ quan chức năng có liên quan để làm cho hoạt động BHXH hiệu quả hơn. Xuất phát từ thực tế trên, qua một thời gian thực tập tại BHXH tỉnh Phú Thọ em đã lựa chọn đề tài: “Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp”. Mục đích của chuyên đề nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách BHXH, nhất là trong công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. Qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách BHXH, nâng cao hiệu quả thu BHXH và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 6 PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TỈNH PHÚ THỌ 8 1.1. Giới thiệu về BHXH tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.Đặc điểm tình hình BHXH tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Phú Thọ. 9 1.1.1.4. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Phú Thọ. 10 1.1.1.5. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 16 1.1.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17 1.1.2. Một số thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17 1.1.2.1.Những thuận lợi cơ bản. 17 1.1.2.2. Những khó khăn, vướng mắc. 19 1.2. Tình hình thực hiện BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 20 1.2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, chế độ pháp luật BHXH. 20 1.2.2.Tình hình tham gia BHXH bắt buộc. 20 1.2.3. Công tác cấp sổ BHXH, xét duyệt hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ. 21 1.2.4. Tình hình thu, nộp BHXH. 23 1.2.4.1. Công tác thu BHXH, BHYT bắt buộc. 23 1.2.4.2. Công tác thu BHYT tự nguyện. 23 1.2.5. Một số công tác khác. 27 1.2.5.1. Công tác quản lý tài chính quỹ BHXH. 27 1.2.5.2. Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ. 27 1.2.5.3. Công tác thanh tra và xử lý vi phạm. 28 1.2.5.4. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH. 28 1.2.5.5. Công tác Đảng, đoàn thể. 29 1.3. Nhận xét và khuyến nghị. 29 1.3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện BHXH ở BHXH tỉnh Phú Thọ. 29 1.3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 29 1.3.1.2. Những mặt còn tồn tại. 30 1.3.2. Một số khuyến nghị và giải pháp. 31 1.4. Phương hướng, nhiệm vụ 2010. 32 PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. 33 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI. 33 1.1. BHXH và vai trò của BHXH 33 1.1.1. Sự ra đời của BHXH 33 1.1.2. Khái niệm BHXH 34 1.1.3. Chức năng của BHXH 34 1.2. Một số vấn đề cơ bản về thu BHXH 35 1.2.1. Khái niệm – Vai trò của quản lý thu. 35 1.2.1.1. Khái niệm thu BHXH 35 1.2.1.2.Vai trò của quản lý thu. 36 1.3. Nội dung thu BHXH bắt buộc. 40 1.3.1. Nội dung chính của công tác thu BHXH bắt buộc. 40 1.3.2. Các hình thức thu BHXH 41 1.3.3. Tổ chức thực hiện công tác thu BHXH. 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 45 TỈNH PHÚ THỌ 45 2.1. Quy trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 45 2.1.1. Đối với NSDLĐ tham gia BHXH lần đầu. 45 2.1.2. Đối với NSDLĐ đang tham gia BHXH 46 Sơ đồ : Quy trình thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 47 2.2. Tổ chức và quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 48 2.3. Thực trạng thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 49 2.3.1. Thực trạng thu BHXH chung của toàn tỉnh. 49 2.3.2.Thực trạng thu riêng của từng khối đơn vị sử dụng lao động. 50 2.3.2.1 Thực trạng thu BHXH tại khối DNNQD. 50 2.3.2.2.Thực trạng thu BHXH tại khối DN Nhà nước. 52 2.3.2.3. Thực trạng thu BHXH bắt buộc tại khối HCSN, Đảng, Đoàn thể. 52 2.3.2.4. Thực trạng thu BHXH khối NCL. 53 2.3.2.5. thực trạng thu BHXH khối hợp tác xã. 54 2.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện thu. 55 2.4. Đánh giá công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 56 2.4.1. Những kết quả đã đạt được. 56 2.4.2. Những mặt tồn tại và hạn chế. 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH 59 TỈNH PHÚ THỌ 59 3.1. Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động BHXH tỉnh Phú Thọ. 59 3.1.1. Những chỉ tiêu chính cần thực hiện trong thời gian tới: 59 3.1.2. Những nhiệm vụ chủ yếu: 59 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 60 3.2.1. Một số giải pháp. 60 3.2.1.1. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH. 60 3.2.1.2. Về công tác tuyên truyền: 61 3.2.1.4. Về chế tài xử phạt: 62 3.2.1.5. Về việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan: 63 3.2.2. Một số giải pháp khác. 64 3.3. Một số kiến nghị, khuyến nghị 65 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 65 3.3.2. Kiến nghị với BHXH Việt Nam. 65 3.3.3. Kiến nghị với BHXH tỉnh Phú Thọ. 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY