Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THU BHXH 3 1. Một số khái niệm . 3 1.1. Khái niệm về BHXH . 3 1.2. Khái niệm thu BHXH . 4 1.3. Khái niệm thu BHXH của DNNQD 5 1.3.1. Khái niệm về DNNQD và thành phần kinh tế của DNNQD . 5 1.3.1.1. Khái niệm về DNNQD 5 1.3.1.2. Các thành phần kinh tế của DNNQD . 5 1.3.2. Khái niệm thu BHXH của DNNQD . 7 2. Vai trò của thu BHXH . 7 3. Nội dung thu BHXH 8 3.1. Đối tượng tham gia BHXH . 8 3.2. Mức đóng và phương thức đóng . 9 3.3. Tổ chức thu BHXH 13 3.3.1. Phân cấp thu 13 3.3.2. Lập và giao kế hoạch thu hàng năm 13 3.3.3. Quy trình thu 14 3.3.4. Quản lý tiền thu 15 3.3.5. Thông tin báo cáo thu 15 3.3.6. Quản lý hồ sơ, tài liệu thu 16 3.3.7. Truy thu 17 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH nói chung và công tác thu BHXH ở DNNQD nói riêng 17 4.1. Chính sách tiền lương . 17 4.2. Cơ cấu dân số . 18 4.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 19 4.4. Công tác thông tin tuyên truyền 19 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH 20 1. Đặc điểm tình hình thực hiện chính sách BHXH tại BHXH quận Ba Đình . 20 1.1. Khái quát về quận Ba Đình 20 1.2. Khái quát về đơn vị BHXH quận Ba Đình . 20 1.2.1. Vị trí, chức năng 21 1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH quận Ba Đình . 22 1.2.3.Cơ cấu tổ chức . 23 1.3. Đội ngũ cán bộ, lao động của đơn vị . 24 2. Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc của khối DNNQD tại BHXH quận Ba Đình . 25 2.1. Tổ chức thu . 25 2.1.1. Tổ chức lực lượng thu . 25 2.1.2. Lập kế hoạch thu . 26 2.1.3. Quy trình thu . 31 2.1.4. Quản lý tiền thu . 34 2.2. Kết quả thu BHXH của khu vực ngoài quốc doanh tại BHXH Quận Ba Đình giai đoạn năm 2007 - 2010 và số người tham gia 35 2.2.1. Số đơn vị và số lao động tham gia BHXH 35 2.2.2. Số tiền thu . 37 2.2.3. Tình hình nợ đọng . 39 2.3. Đánh giá chung về công tác thu BHXH bắt buộc của khối DNNQD tại BHXH Ba Đình trong giai đoạn 2007 - 2010 . 44 2.3.1. Ưu điểm . 44 2.3.2. Tồn tại . 45 2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại . 48 2.3.3.1. Về phía doanh nghiệp . 48 2.3.3.2. Về phía người lao động . 48 2.3.3.3. Về phía tổ chức công đoàn 48 2.3.3.4. Về phía nhà nước 49 2.3.3.5. Về phía cơ quan BHXH . 50 2.3.3.6. Một số nguyên nhân khác 50 CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC CỦA KHỐI DNNQD TẠI BHXH QUẬN BA ĐÌNH 51 1. Định hướng phát triển công tác thu BHXH bắt buộc trong thời gian tới tại BHXH quận Ba Đình 51 2. Một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện tốt công tác thu BHXH của khối DNNQD tại BHXH Quận Ba Đình . 52 2.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH . 52 2.2. Quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH của khối DNNQD . 54 2.3. Hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác thu BHXH . 55 2.4. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ thu . 56 2.5. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH, đốc nợ tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm . 57 3. Một số khuyến nghị 58 3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 58 3.2. Đối với BHXH Việt Nam 59 3.3. Với các sở có liên quan 59 KẾT LUẬN 62 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY