Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh

LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Đảng và Nhà n­ước ta luôn quan tâm giáo dục bồi d­ưỡng Thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của Thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá VII khẳng định: “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất n­ước b­ước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực l­ượng thanh niên, vào việc bồi d­ưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng". (ĐCS Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ IV BCH TW khoá VII nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội 1993 trang 82). Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển kinh tế trí thức, thanh niên là lực l­ượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH, HĐH). Nhà n­ước và xã hội cần tăng c­ường đầu tư­ chăm lo để lực l­ượng thanh niên phát triển, tr­ưởng thành nhanh chóng và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Đoàn TNCS HỒ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên trong những năm qua bằng nhiều hình thức, ph­ương pháp khác nhau tổ chức Đoàn đã thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên và phát huy sức mạnh to lớn vai trò xung kích của thanh niên đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi chiến l­ược phát triển kinh tế xã hội. Trư­ớc những yêu cầu đổi mới cách mạng hiện nay nhiệm vụ tập hợp đoàn kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên. Trong những năm qua tổ chức đoàn kết trên địa bàn Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến rõ rệt về nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu nguyện vọng ĐVTN. Các cấp uỷ Đảng chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp bởi vì: Thanh niên đi làm ăn nhiều, ít tham ra vào các hoạt động của Đoàn, hình thức sinh hoạt chư­a đ­ược th­ường xuyên, đội ngũ cán bộ đoàn hội ít đ­ược đào tạo về kỹ năng và năng lực hoạt động, nên hoạt động Đoàn chưa đạt đ­ược hiệu quả cao. Để góp phần làm cho phong trào Đoàn thêm sôi động và phong phú nên tôi chọn chuyên đề: "Tìm hiểu các ph­ương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh ", để nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2 MỤC LỤC .3 PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5 I- LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ 5 II- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .6 III- KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 7 IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU VÀ KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI . . 7 PHẦN B: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ 9 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN I . MỘT SỐ KHÁI NIỆM .9 1 Khái niệm về Thanh niên 9 2. Khái niệm về tập hợp Thanh niên. 9 3. Khái niệm về đoàn kết Thanh niên .9 4. Khái niệm về tập hợp đoàn kết Thanh niên9 5. Khái niệm ph­ương thức .9 6. Khái niệm ph­ương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên . 10 7. Khái niệm đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . 10 II. NHŨNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN / . 10 1. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Thanh niên và công tác Thanh niên. . 10 2. Tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết Thanh niên13 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên .17 III. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN .20 1 Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn .20 2. Các hoạt động của tổ chức đoàn đã làm đ­ược tr­ưng tập hợp đoàn kết Thanh niên thời gian qua 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN CỦA HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH 23 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRI, XÃ HỘI CỦA HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH 23 1 Về vị trí địa lý 23 2. Về tình hình dân cư­ ., ,, .23 3. Về kinh tế. .23 4. Về chính trị .24 5. Về văn hoá xã hội .25 Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH . 27 1 Thực trạng công tác Đoàn - Hội - Đội .27 2. Các ph­ơng thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH .31 3. Nguyên nhân ảnh h­ưởng tới công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên và bài học kinh nghiệm 42 4. Kinh nghiệm .45 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT. .47 I NHŨNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH – TỈNH BẮC NINH .47 1 Một số yếu tố ảnh h­ưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trong giai đoạn hiện nay 47 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên ở Huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh .48 II. NHŨNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 50 1 Đối với các cấp uỷ Đảng .50 2. Đối với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể 50 3. Đối với các cấp bộ Đoàn 51 KẾT LUẬN .53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY