Công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 – 2010, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH 3 1.1. Khái niệm, sự cần thiết và vai trò của BHXH 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Sự cần thiết khách quan của BHXH 4 1.1.3. Vai trò của BHXH 5 1.2. Một số vấn đề về quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 7 1.2.1. Khái niệm quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 7 1.2.2. Đối tượng quản lý 7 1.2.3. Phạm vi quản lý 10 1.2.4. Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH 10 1.2.5. Quy trình quản lý đối tượng tham gia BHXH 11 1.2.6. Vai trò của quản lý đối tượng tham gia BHXH 15 1.2.7. Công cụ quản lý đối tượng tham gia BHXH 15 1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN HƯNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 20 2.1. Giới thiệu chung về huyện Yên Hưng và Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng 20 2.1.1. Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội huyện Yên Hưng 20 2.1.2. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng 21 2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 22 2.2.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH 22 2.2.1.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 22 2.2.1.2. Quản lý danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 26 2.2.1.3. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 27 2.2.2. Quản lý sổ BHXH 28 2.2.2.1. Công tác quản lý sổ BHXH bắt buộc 28 2.2.2.2. Công tác quản lý sổ BHXH tự nguyện 30 2.2.3. Quản lý hồ sơ 31 2.2.3.1. Quản lý hồ sơ tham gia BHXH 31 2.2.3.2. Quản lý hồ sơ hưởng BHXH 32 2.2.4. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH 37 2.2.4.1. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH bắt buộc 37 2.2.4.2. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 39 2.2.4.3. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH tự nguyện 40 2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH ở BHXH huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.1. Những thành tựu đạt được 41 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 43 2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 45 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN HƯNG TỈNH QUẢNG NINH 49 3.1. Định hướng phát triển hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng trong những năm tới 49 3.1.1. Định hướng về công tác BHXH 49 3.1.2. Định hướng về công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH 50 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 50 3.2.1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH 50 3.2.2. Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH 51 3.2.3. Cải cách thủ tục hành chính và sử dụng chế tài xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH 53 3.2.4. Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ của BHXH huyện Yên Hưng 53 3.2.5. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng tham gia BHXH 54 3.2.6. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương 55 3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 56 3.3.1. Khuyến nghị đối với nhà nước: 56 3.3.2. Khuyến nghị đối với BHXH Việt Nam: 56 3.3.3. Khuyến nghị đối với BHXH tỉnh Quảng Ninh: 57 3.3.4. Khuyến nghị đối với BHXH huyện Yên Hưng: 57 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY