Công tác giáo dục chính trị - Tư tưởng của Đảng bộ huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của đất nước ta trong công cuộc đổi mới hiên nay, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò chủ đạo đồng thời là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Đảng ta luôn không ngừng phấn đấu và trưởng thành, từng bước lớn mạnh nâng cao vị thế với các đảng phái trong khu vực và trên toàn thế giới, để đạt được những kết quả đó Đảng cộng sản Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình ở nhiều mặt công tác. Trong đó mặt công tác đóng vai trò to lớn và góp phần quan trọng vào thành công đó chính là công tác giáo giục chính trị - tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, Đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị nắm bắt tình hình của mỗi đang viên và nhân dân, luôn luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng để từ đó đánh giá kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, kiến nghị của cán bộ, tạo niền tin cho quần chúng nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ từ đó cùng toàn Đảng , toàn quân và toàn dân thực hiện cuộc cách mạng trong giai đoạn mới để phát triển đất nước cuối cùng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới. Giáo dục chính trị – tư tưởng là khâu quan trọng của Đảng ta trong việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến công tác này và thường xuyên nhắc đến trong các văn kiện của Đại hội, các nghị quyết của Trung ương. Giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm xây dựng những con người, những tập thể tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, luôn có ý chí kiên cường để xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, góp phần tăng cường sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong tình hình hiện nay còn có những yếu tố mới ở trong nước và quốc tế đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của đội ngũ đảng viên trong nước nói chung và đội ngũ đảng viên ở mỗi huyện nói riêng vì trình độ học vấn của họ còn thấp. Nên không ít cơ sở Đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của mỗi cơ sở còn chậm, vai trò của tổ chức Đảng ở đây còn mờ nhạt. Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người dân còn có biểu hiện lệch lạc, cơ hội. việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nên hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tố việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; khả năng nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn còn bất cập, hạn chế; tác phong lề lối làm việc chưa khoa học, phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy muốn làm được đều đó thì công tác giáo dục chính trị - tư tưởng phải được tiến hành trên diện rộng có quy mô lớn, phương pháp cụ thể cho tường đối tượng. Đối với đội ngũ đảng viên, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho họ là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên trên địa bàn huyện công tác giáo duc chính tri – tư tưởng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và phức tạp đội ngũ đảng viên ở cấp cơ sở được tập hợp vào công tác giáo dục chưa cao. Xuất phát từ những lí do trên nên tôi chọn đề tài : “Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên” để nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải phát để nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ huyện trong thời gian tới. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 PHẦN MỞ ĐẦU 5 PHẦN NỘI DUNG 9 Chương 1. 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN 9 1.1 Các khái niệm cơ sở. 9 1.1.1 Khái niệm chính trị. 9 1.1.2 Khái niệm tư tưởng. 10 1.1.3 Khái niệm Giáo dục Chính trị - Tư tưởng. 11 1.2 Vai trò của công tác giáo dục Chính trị - Tư tưởng. 12 1.3 Nội dung của công tác giáo dục Chính trị - Tư tưởng. 14 Chương 2. 18 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 18 2.1. Đặc điểm tình hình của huyện. 18 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên. 18 2.1.2. Điều kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 19 2.1.2.1. Về kinh tế. 19 2.1.2.2. Về chính trị. 20 2.1.2.3. Về văn hóa - xã hội. 21 2.1.2.4. Về quốc phòng - an ninh. 22 2.1.3 Tình hình đảng viên và tổ chức của Đảng. 23 2.1.3.1 Tình hình đảng viên. 23 2.1.3.2 Tình hình tổ chức Đảng. 23 2.2. Thực trạng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên. 24 2.2.1 Công tác học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. 24 2.2.2 Công tác học tập Lý luận chính trị 25 2.2.3 Công tác giáo dục truyền thống. 26 2.2.4 Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng. 26 2.3. Những kết quả đạt được. 27 2.4. Những hạn chế tồn tại. 30 2.5 Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế yếu kém. 30 2.5.1 Nguyªn nh©n ­u ®iÓm. 30 2.5.2 Nguyªn nh©n khuyÕt ®iÓm. 31 2.5.3 H¹n chÕ yÕu kÐm. 31 Chương 3. 32 NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN. 32 3.1 Những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên. 32 3.1.1 Những khó khăn, thách thức chung của đất nước và huyện. 32 3.1.2 Những định hướng lớn của Đảng bộ huyện về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác giáo dục Chính trị - tư tưởng. 33 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên. 35 3.2.1 Nắm vững đặc điểm của đảng viên, xác định nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng. 36 3.2.2 Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục chính trị - tư tưởng. 37 3.2.3 Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất , trang thiết bị, kinh phí cho công tác giáo dục chính trị - tư tưởng. 38 3.2.4 Kết hợp công tác giáo dục chính trị - tư tưởng với việc giải quyết các vấn đề xã hội ë c¬ së. 39 3.3. Một số kiến nghị cụ thể. 40 3.3.1. Đối với cÊp uû Đảng. 40 3.3.2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể. 40 3.3.3. Đối với Tỉnh ủy. 41 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY