Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên

1. Lý do chọn đề tài: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “ Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “ Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vầy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “ Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới co thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bãi của cách mạng”. Trong bài diễn văn của kỷ niện 70 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu một lần nữa nhấn mạnh: “ Tập trung hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời nay, đời sau là đòi hỏi cáp bách để phát huy nguồn lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt nam, đặc biệt là thế hệ trẻ’’. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “ Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Nhưng bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đến Thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của Thanh niên. Mặt khác,những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cấp bách của công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Xuân Lao, thanh niên trên địa bàn Xuân Lao đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ huyện Mường Ảng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của huyện Mường Ảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và luật thanh niên. Chính vì công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn Xuân lao đang gặp nhiều khó khăn vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên” làm chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 10 1.1. Một số khái niệm. 10 1.1.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 10 1.1.2. Khái niệm thanh niên. 10 1.1.3. Khái niệm Đoàn kết tập hợp thanh niên. 10 1.1.4. Khái niệm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 11 1.1.5. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 1.1.6. Vai trò của thanh niên trong xã hội. 12 1.2. Một số vấn đề thực tiễn về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 13 1.2.1. Đặc điểm tâm lí của thanh niên. 13 1.2.2. Một số phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Đoàn trong thời gian qua. 15 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 15 1.3. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam vệ đoàn kết tập hợp thanh niên. 17 1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin. 17 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. 18 1.3.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác thanh niên. 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 24 2.1 Đặc điểm tình hình chính trị kinh tế văn hóa – xã hội của xã Xuân Lao. 24 2.1.1. Tình hình kinh tế - chính trị xã Xuân Lao. 24 2.1.1.1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 24 2.1.1.2. Thương mại và dịch vụ và du lịch. 24 2.1.1.3. Sản xuất nông nghiệp. 24 2.1.2. Về văn hóa xã hội. 24 2.1.2.1. Giáo dục – Đào tạo. 24 2.1.2.2. Văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao. 24 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xuân Lao. 24 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên. 26 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng. 26 2.3.2. Thanh niên xã Xuân Lao tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 28 2.3.2.1. Phong trào “ 5 xung kích”. 28 2.4 Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. 31 2.5. các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của xã Xuân Lao – Huyện Mường Ảng – tỉnh Điên Biên. 31 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ Đoàn, Hội, Đội. 31 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: 34 2.5.3 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 35 2.5.4 Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 35 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động. 36 2.5.6 Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây. 37 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhên khách quan và chủ yếu của tình hình. 37 2.6.1. Mặt mạnh: 37 2.6.2. Mặt yếu: 38 2.6.3. Nguyên nhân: 38 2.6.4. Đánh giá chung: 39 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Xuân Lao – huyện Mường Ảng – tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. 40 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn – Hội: 40 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp: 41 2.8. Một số bài học kinh nghiệm. 41 2.8.1. Về công tác tổ chức – cán bộ. 41 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 42 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN LAO – HUYỆN MƯỜNG ẢNG – TỈNH ĐIỆN BIÊN 43 3.1.Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 43 3.1.1. Về thuận lợi. 43 3.1.2. Về khó khăn. 43 3.2. Một số giải pháp. 44 3.2.1. Về công tác cán bộ. 45 3.2.2. Về tài chính – chính sách đối với thanh niên. 46 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 48 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 48 3.3. Một số kiến nghị. 49 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên. 50 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn Huyện. 51 KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY