Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An. Thực trạng và giải pháp

A: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn, có nhiều tiềm năng hùng hậu về nhiều mặt, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người, là vấn đề sống còn của dân tộc, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Do vậy lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó giành được nhiều thắng lợi. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường "cảm tử cho tổ quốc quyết sinh” ‘xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” đã có biết bao tấm gương thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân. Ngày nay trong thời kì đổi mới thanh niên Việt Nam lại phát huy truyền thống quý báu của dân tộc cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp CNH – HĐH hiện nay, công tác đoàn kết thanh niên càng trở nên cấp bách để thu hút, tập hợp và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao để phát huy vai trò cao nhất của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong điều kiện hiện nay đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa giao lưu với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để phát triển, chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, sự thù địch với âm mưu ‘diễn biến hoà bình,bạo loạn lật đổ” mà mục tiêu của chúng là nhằm vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm lôi kéo thanh niên phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. chúng ta cũng phải đương đầu với mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực tới đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên. Do vậy tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX với hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thông qua các phong trào này nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa góp phần bảo vệ chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam của Tỉnh Nghệ AN nói chung và của Huyện Quế Phong nói riêng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng tìm tòi những hình thức, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong đã đạt được kết quả nổi bật bằng việc đa dạng hoá phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên. Đoàn thanh niên Huyện Quế Phong đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hành động và phong trào của thanh niên đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Song bên cạnh đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Huyện Quế Phong vẫn gặp không ít những khó khăn thử thách, đặc biệt là thanh niên thuộc nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong tục tập quán khác nhau, trình độ nhận thức của thanh niên còn thấp, dễ bị lôi kéo kích động, bên cạnh đó đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, tồn tại nhiếu thủ tục lạc hậu .Do vậy mà công tác tập hợp đoàn kết thanh niên càng gặp nhiều khó khăn.Với những lí do trên em chọn đề tài “Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ An.Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong – Nghệ An trong thời gian tới. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 4 A: PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 5 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 7 3.NHIỆM VỤ CỦA TIỂU LUẬN. 7 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 7 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 8 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 7. KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN. 8 B: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIỂU LUẬN 9 CHƯƠNG I 9 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 9 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 9 1.1. Thanh niên: 9 1.2: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 11 1.2.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. 11 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên: 13 1.2.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 17 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 20 2.1. Đối với đất nước. 20 2.2.Đối với địa phương. 22 2.3. Đối với phong trào thanh niên, với tổ chức Đoàn - hội. 23 CHƯƠNG II 25 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN Ở HUYỆN QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN 25 TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY 25 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HUYỆN QUẾ PHONG – TỈNH NGHỆ AN 25 1.1. Vị trí địa lí 25 1.2. Đặc điểm chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 25 1.2.1. Tình hình kinh tế. 25 1.2.2. Tình hình chính trị 26 1.2.3. Văn hóa - xã hội 26 1.3. Đặc điểm của phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội ở huyện Quế Phong. 28 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN Ở HUYỆN QUẾ PHONG TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY. 31 2.1. Tình hình tổ chức Đoàn, Hội trong thời gian từ năm 2008 đến nay. 31 2.2. Thực trạng các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Quế Phong từ năm 2008 đến nay. 33 2.2.1. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua phương thức xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. 33 2.2.2. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức chương trình dự án phát triển kinh tế và các cuộc vận động xã hội. 34 2.2.3 Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các mô hình hoạt động như: câu lạc bộ, điểm vui chơi, điểm văn hóa, các cuộc thi. 36 2.2.4. Tập hợp, đoàn kết thông qua xây dựng các điển hình tiên tiến, nhóm thủ lĩnh thanh niên. 36 2.2.5. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục. 37 2.2.6. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 39 2.2.7. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua xây dựng phong trào “ Thanh niên tình nguyện”. 40 2.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 40 2.3.1. Những kết quả thành công và nguyên nhân. 40 III. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN. 42 3.1. Những hạn chế. 42 3.2. Nguyên nhân. 44 3.3. Bài học kinh nghiệm 46 CHƯƠNG III 47 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 47 I. BỐI CẢNH ĐẤT NƯƠC VÀ ĐỊA PHƯƠNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 47 1.1. Bối cảnh đất nước. 47 1.2. Bối cảnh địa phương ảnh hưởng tới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. 49 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ PHONG – TỈNH NGHỆ AN. 50 2.1. Một số kiến nghị cụ thể. 52 2.1.1. Đối với cấp ủy Đảng. 52 2.1.2. Đối với chính quyền. 52 2.1.3.Đối với các ban nghành đoàn thể. 53 2.1.4.Đối với tổ chức đoàn cấp trên. 53 C: KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY