Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Khóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascal

Khóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascal


Sau sáu tháng tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng, chúng em đã xây dựng đƣợc một phần mềm trò chơi “VUI HỌC PASCAL” giúp cho ngƣời chơi có thể tự học, tự ôn luyện ngôn ngữ lập trình Pascal. Phần mềm này đƣợc xây dựng trên công nghệ Flash với ActionScript đã đạt đƣợc những kết quả sau - Xây dựng đƣợ ...