Công nghệ sản xuất và ứng dụng tinh bột khoai mì

MUÏC LUÏC Trang Muïc luïc 1 CHÖÔNG I : NGUYEÂN LIEÄU 3 1. Nguoàn goác 3 2. Phaân loaïi 3 3. Caáu taïo cuû khoai mì 3 4. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa cuû khoai mì 4 CHÖÔNG II : SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ 5 QUY TRÌNH 1 5 QUY TRÌNH 2 6 CHÖÔNG III : THUYEÁT MINH QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ 7 1. QUY TRÌNH 1 7 1.1. Löïa choïn nguyeân lieäu 7 1.2. Ngaâm 7 1.3. Röûa 8 1.4. Caét khuùc 9 1.5. Nghieàn 10 1.6. Taùch baõ thoâ 12 1.7. Taùch dòch baøo 14 1.8. Taùch baõ mòn 16 1.9. Taùch nöôùc 17 1.10. Saáy tinh boät. 18 1.11. Bao goùi. 21 2. QUY TRÌNH II 21 2.1. Ngaâm 21 2.2. Röûa 21 2.3. Caét khuùc 21 2.4. Nghieàn 21 2.5. Taùch dòch baøo 21 2.6. Taùch baõ thoâ 22 2.7. Taùch baõ mòn 23 2.8. Taùch nöôùc 23 2.9. Saáy 23 2.10. Bao goùi 23 3. ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA 2 QUY TRÌNH 23 CHÖÔNG IV : TINH BOÄT THAØNH PHAÅM 24 1. TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG TINH BOÄT KHOAI MÌ 24 1.1. Tieâu chuaån boät khoai mì aên ñöôïc 24 1.2. Tieâu chuaån chaát löôïng tinh boät taïi moät soá nhaø maùy 25 1.2.1. Tieâu chuaån chaát löôïng tinh boät taïi nhaø maùy “Song Be – Singapore Tapioca” ôû Bình Phöôùc 1.2.2. Tieâu chuaån tinh boät khoai mì taïi nhaø maùy “The Intimex Tapioca starch factory” ôû Ngheä An. 2. ÖÙNG DUÏNG CUÛA TINH BOÄT KHOAI MÌ. 26 Taøi lieäu tham khaûo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY